T03524

Toezegging Appreciatie motie-Prast c.s. (36.200 XVI, K)De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van de motie-Prast (PvdD) c.s. met het verzoek te onderzoeken of sportonderwijs kan terugkeren in het curriculum van het mbo (36200 XVI, K), toe dat de minister van OCW voorafgaand aan de stemming een schriftelijke appreciatie van de motie zal geven.


Kerngegevens

Nummer T03524
Status voldaan
Datum toezegging 24 januari 2023
Deadline 31 januari 2023
Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen mbo
preventieve gezondheidszorg
sport
sportonderwijs
Kamerstukken Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 (36.200 XVI)


Uit de stukken

Handelingen I 2022-2023, nr. 16, item 5 - blz. 13

Mevrouw Prast (PvdD):

Een laatste vraag over gezonde leefstijl onder jongeren gaat over sportlessen. In mijn tijd heette dat "lichamelijk oefening" en het was voor mij de meest gehate en gevreesde les op school. Sinds de invoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs in 1996 zijn sportlessen op het mbo, anders dan bijvoorbeeld op het vwo, niet meer verplicht. Die maken dus geen onderdeel uit van het curriculum. Waarom zouden we het gymnastiekonderwijs op het mbo niet weer invoeren? Ik overweeg een motie op dit punt

Handelingen I 2022-2023, nr. 16, item 5 - blz. 16

Staatssecretaris Van Ooijen:

Een andere vraag ging over sportlessen op het mbo. U noemde daar het verschil tussen het vwo en het mbo. Ik kan er natuurlijk wel het een en ander over zeggen, maar dan treed ik wel behoorlijk ver buiten de orde van de vergadering. Dit gaat namelijk eigenlijk over de begroting van OCW. Ik moet dan — ik denk dat dat kortheidshalve toch het beste is — verwijzen naar de minister van OCW, de heer Dijkgraaf, want het valt binnen zijn portefeuille.

Handelingen I 2022-2023, nr. 16, item 5 - blz. 22

Staatssecretaris Van Ooijen:

Voorzitter. Dan ga ik naar de twee moties. Allereerst ga ik in op de motie van mevrouw Prast over sporten en bewegen bij het mbo. Nogmaals, ook als het niet over de begroting of de financiering gaat, maar over de portefeuille in de brede zin — dat was uw argumentatie — dan betreft het nog steeds de portefeuille van de minister van OCW. Ik zal aan de minister van OCW vragen of hij hier voor de stemming schriftelijk bij u op terugkomt met een appreciatie, want het is ons in deze korte schorsing niet gelukt om die bij hem op te halen. Dit was de eerste motie, de motie met letter K.


Brondocumenten


Historie