T00263

Toezegging Begrotingsdebat Buitenlandse Zaken (ex NAVO)De Minister van Buitenlandse Zaken zegt toe een beleidsnota met een diepgravende en samenhangende visie op de betrekkingen tussen Nederland en de Unie aan de ene kant en Rusland aan de andere kant te zullen overwegen, eventueel voorafgegaan door een rapport van de AIV. Tevens zegt hij toe in de regeringsreactie op het AIV-rapport Energiezekerheid nader in te gaan op de relatie met Rusland.


Kerngegevens

Nummer T00263
Oorspronkelijke nummer tz_BUZA_2006_7
Status voldaan
Datum toezegging 16 mei 2006
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2006 (30.300 V)


Opmerking

In nauw overleg met vakdepartementen wordt een nieuwe visie op de relaties met Rusland in brede zin ontwikkeld. Deze visie zal het parlement toegaan. (Bron: brief BSG-187/06 dd. 18 oktober 2006)

Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, 28 – 1300

Blz. 1258

De heer Van der Linden (CDA):

(…)

Zoals de AIV stelt: de Europese relatie met Rusland is meer verstoord dan nodig of dienstig. Een verbetering van deze relatie is dringend noodzakelijk. Gelijkwaardigheid, wederzijds begrip, reciprociteit zijn inderdaad kernbegrippen in dezen. Er moet politiek op velerlei gebied, en met name ook in menselijke contacten – cultuur, onderwijs, toerisme, uitwisselingsprogramma’s, ondersteuningsprogramma’s – in de relatie met Rusland geïnvesteerd worden. Tijdens het bezoek van president Poetin aan Nederland is het belang van goede bilaterale relaties onderstreept. Deelt de minister de wenselijkheid

van een fundamenteler analyse van de huidige situatie en de noodzaak van een sterker geïnstitutionaliseerde samenwerking op basis van gemeenschappelijke waarden, met het oog op duurzame stabiliteit, veiligheid en welvaart op het Europese continent?

De CDA-fractie acht dit thema van zo’n essentieel belang dat zij de minister verzoekt een diepgravende en samenhangende beleidsnotitie aan de Kamer te doen toekomen, mogelijk voorafgegaan door een rapport van de AIV. Wil de minister dit toezeggen?

(…)

Blz. 1300

Minister Bot:

(…)

De heer Van der Linden heeft ook gesproken over de behoefte aan een diepgravende en samenhangende visie op de betrekkingen tussen Nederland en de Unie aan de ene kant en Rusland aan de andere kant. Hij verzocht om een beleidsnota waarin een en ander wordt uiteengezet, eventueel voorafgegaan door een rapport van de AIV. Ik zal dit verzoek zeker in overweging nemen. Ik herinner hem er wel aan dat de AIV in 2005 een advies over de nieuwe buren van de Europese Unie heeft uitgebracht, waarbij de regering in haar reactie natuurlijk ook de betrekkingen met Rusland heeft betrokken. Ook in de

regeringsreactie op het AIV-rapport Aan elkaar verplicht zal op de relatie met Rusland worden ingegaan. Overigens is de relatie met Rusland intensiever dan ooit.

(...)Historie

 • 18 februari 2008
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   31200 V (begroting BuZa 2008), 73 met als ondernummer 21501-02 (RAZEB).
 • 12 juni 2007
  nieuwe commissie: commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
 • 12 juni 2007
  commissie vervallen: commissie voor Buitenlandse Zaken
 • 16 mei 2006
  toezegging gedaan