T00663

Toezegging Betrekken Europese richtlijnen (29.435)De minister zegt toe Europese richtlijnen in de toekomst bij haar gebiedsontwikkelingsplannen te zullen betrekken.


Kerngegevens

Nummer T00663
Oorspronkelijke nummer tz_VRO_2006_1
Status voldaan
Datum toezegging 17 januari 2006
Deadline 1 januari 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Kamerleden M.C. Meindertsma (PvdA)
Commissie commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie legisprudentie
Onderwerpen gebiedsindelingen
Nota Ruimte
richtlijnen
Kamerstukken Nota Ruimte (29.435)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, 14-743

Blz. 745

(…)

Minister Dekker: (…) Ik besef dat zulke investeringen niet altijd zichtbaar zijn, maar ze zijn absoluut noodzakelijk voor een structurele aanpak van de ruimtelijke impact van het EU-beleid op langere termijn. Daarom werk ik tevens aan het door de leden gevraagde overzicht dat de impact van het EU-beleid op zowel het grondgebied als het bestuurlijke systeem zal omvatten. In dat kader heb ik naar betrokkenheid gezocht, vooral via nieuwe Europese netwerken zoals het NIROV, door onder andere stakeholders in deze problematiek te betrekken, zoals de gemeenten. Het is belangrijk dat empirische informatie uit het veld in de analyse ten aanzien van de ruimtelijke impact wordt meegenomen. Dat betreft zowel de directe ruimtelijke impact van het EU-beleid, zoals natuur, luchtkwaliteit en plattelandsontwikkeling, als de indirecte ruimtelijke impact, zoals het staatssteundossier.

(…)

Mevrouw Meindertsma (PvdA): (…) De doorwerking van de Europese richtlijnen op ons eigen ruimtelijk beleid is de andere  kant van de zaak. De minister sprak daar net over. Ik heb gelezen dat de Europese richtlijnen niet zijn opgenomen in de huidige gebiedsontwikkelingsplannen. Ik begrijp dat de minister dat ook als een tekort beschouwt. Bij de komende planvorming moeten wij er dus voor zorgen dat zij daar wel bij betrokken worden. Heb ik dat goed begrepen? Als dat zo is, stemt dat overeen met mijn vraag op dat punt.

Minister Dekker: Het antwoord daarop is ’’ja’’. 1. Wij hebben dat in deze Nota Ruimte niet expliciet zo aan de orde gesteld, maar wij zijn daar wel op Europees niveau in de informele raden veel mee bezig geweest.


Brondocumenten


Historie