T02118

Toezegging Bij de Evaluatie van de Meststoffenwet in 2016 informeren over het verloop van het proces om te komen tot een AMvB en als dat nodig is ook over hoe het in de praktijk loopt (33.979)De staatssecretaris van Economische Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Beek (PVV), toe dat de evaluatie van de Meststoffenwet in 2016 uitgebreid wordt met een punt over het verloop van het proces om te komen tot een AMvB behorende bij de Wet verantwoorde groei melkveehouderij, en als dat nodig is ook over hoe het in de praktijk loopt.


Kerngegevens

Nummer T02118
Status voldaan
Datum toezegging 16 december 2014
Deadline 1 januari 2017
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden M.J. van Beek MBA (PVV)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen Algemene Maatregel van Bestuur
evaluaties
Meststoffenwet
Kamerstukken Wet verantwoorde groei melkveehouderij (33.979)


Uit de stukken

Handelingen I 2014-2015, nr.13, item 3, blz. 7

De heer Van Beek (PVV):

(...)

Verder vraagt de fractie van de PVV de staatssecretaris in de te nemen stappen naar verdere invulling van de AMvB, de Kamer actief te blijven informeren, ook tijdens de implementatie na de keuzes die gemaakt moeten worden. Dit proactief communiceren met de Kamer geldt met name daar waar knelpunten verwacht kunnen worden of al optreden.

Handelingen I 2014-2015, nr. 14, item 3, blz. 10-11

Staatssecretaris Dijksma:

(...)

Op basis van het overleg met de Tweede Kamer en de sector hebben we drie hoofdrichtingen voor een AMvB onderscheiden. Het LEI heeft een verkenning uitgevoerd op de effecten. Uw Kamer heeft dat rapport, net als ik, afgelopen donderdag ontvangen. Met betrokken partijen wil ik op korte termijn overleggen over de nadere uitwerking en de concrete invulling van de Algemene Maatregel van Bestuur. Tegen de heer Thissen zeg ik dat ik dat overleg echt nodig heb voordat ik een keuze kan maken. In de toelichting op de Algemene Maatregel van Bestuur zal ik vanzelfsprekend de keuze voor een bepaalde richting onderbouwen. De heer Van Beek vroeg daarnaar. Hij zei: kies niet alleen, maar laat ook zien waarom je kiest en wat de gevolgen zijn.

(...)Tegen de heer Van Beek zou ik willen zeggen dat ik zowel deze als de Tweede Kamer wil informeren over het verloop van het proces om te komen tot een AMvB en als dat nodig is ook over hoe het in de praktijk loopt. We kunnen ook afspreken dat we bij de evaluatie van de Meststoffenwet in 2016 specifiek op dit punt uitbreiden. Dat wil ik de Kamer toezeggen.


Brondocumenten


Historie