T01064

Toezegging Cumulatie van nieuwe regels (31.145)De minister van Justitie, de heer Hirsch Ballin, zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Engels, toe dat bij de voorbereiding van het (kabinets)standpunt inzake het rapport van de commissie-Suyver zal worden gelet op de cumulatie van nieuwe regels en de effecten daarvan.


Kerngegevens

Nummer T01064
Status afgevoerd
Datum toezegging 6 juli 2009
Deadline 1 juli 2011
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Justitie
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Veiligheid en Justitie
Kamerleden prof. mr. J.W.M. Engels (D66)
Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen commissie-Suyver
cumulatie
veiligheid
Kamerstukken Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 39 – blz. 1805-1806

De heer Engels (D66): De terreuraanslagen van een aantal jaren geleden hebben ook in Nederland geleid tot een sterke toename van nieuwe maatregelen en tot een aanscherping van bestaande regels op het terrein van de veiligheid: bijvoorbeeld de invoering van de identificatieplicht, het biometrische paspoort, maximale controle op luchthavens en zeker ook de gestage uitbreiding van de opsporings- en vervolgingsbevoegdheden voor politie, justitie en veiligheidsdiensten. Met name waar deze nieuwe maatregelen gepaard gaan met het opslaan en gebruik van persoonlijke gegevens, ook van gegevens die met een geheel ander doel – bijvoorbeeld via het BSN – worden verzameld, is de privacy nadrukkelijk in het geding. Steeds vaker komen onverdachte personen in beeld bij justitie, politie, en de veiligheidsdiensten. Dat roept blijvend de vraag op naar de effecten van deze cumulatie van nieuwe regels. Er is veel te weinig aandacht voor de vraag hoe al deze maatregelen op elkaar ingrijpen en hoe zij elkaar versterken. Uit het Rathenau-rapport ″Van privacyparadijs tot controlestaat″ uit 2007 blijkt dat politieel en justitieel onderzoek steeds meer een verkennend karakter krijgen, waarbij op basis van risicoprofielen potentieel verdachte groepen worden gevolgd. De fractie van D66 en de OSF menen dat veel serieuzer naar dit cumulatieve effect moet worden gekeken. Voor de zorgvuldigheid van de afweging tussen veiligheid en grondrechten is dat essentieel. Een doordachte oordeelsvorming over de inhoud en gevolgen van veiligheidsmaatregelen en over de voortschrijdende digitalisering van gegevensbestanden vraagt een open, niet-dogmatische en vooral ontspannen discussie. Wij vragen de regering of zij bereid is hiertoe een integraal en samenhangend initiatief te nemen.

(…)

Handelingen I 2008-2009, nr. 40 – blz. 1848

Minister Hirsch Ballin: De heer Engels sprak over de cumulatie van maatregelen in verband met dreiging van terrorisme. Daarbij bracht hij de motie van zijn geestverwant in de Tweede Kamer, de heer Pechtold, ter sprake. Wij hebben inmiddels het rapport van de commissie-Suyver gekregen. Ik heb al laten weten dat ik daar samen met collega Ter Horst een standpunt over voorbereid. Daarbij zal ook worden gelet op de cumulatie, die gedeeltelijk maar niet in den brede relevantie voor dit onderwerp heeft. Ik verzeker dat wij uiteraard goed zullen kijken naar de aanbevelingen van de commissie-Suyver. Er is ook een wetsvoorstel bij deze Kamer aanhangig dat in het rapport van de commissie wordt genoemd. Mijn collega van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is daarvan de eerste ondertekenaar en ik de tweede.Historie