T00962

Toezegging Dubbele belastingheffing (31.459)De staatssecretaris van Financiën zegt toe dubbele belastingheffing te voorkomen nu –het bij immigratie vóór 1 januari 2009 geen bezwaar ontmoet bij de teboekstelling per 1 januari 2009 de verkrijgingsprijs te verhogen met de waardeaangroei waarover in het buitenland in verband met het gaan wonen in Nederland belasting is betaald.


Kerngegevens

Nummer T00962
Status voldaan
Datum toezegging 9 december 2008
Deadline 1 januari 2011
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden mr. G.J.J. Biermans (VVD)
Prof.dr. P.H.J. Essers (CDA)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Brief
Categorie overig
Onderwerpen dubbele belasting
Kamerstukken Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen (31.459)


Uit de stukken

Kamerstuk 31459, nr. C, memorie van antwoord, pag 18.

De leden van de fractie van de VVD vragen naar de waardering per 1 januari 2009 van een lucratief belang bij een niet in Nederland woonachtige persoon die vóór 1 januari 2009 in Nederland komt wonen. Bij immigratie vóór 1 januari 2009 bestond er op het moment van immigratie nog geen lucratief belang, omdat dat begrip nog niet in de wet was vastgelegd. De waardering van een lucratief belang dat op 1 januari 2009 ontstaat, geschiedt volgens de regels van het voorgestelde artikel VI, eerste lid, van het wetsvoorstel. Dat betekent in dit geval dat het, conform het voorgestelde artikel 3.95b, eerste lid, eerste volzin, van de Wet IB 2001, wordt te boek gesteld op het bedrag dat is opgeofferd ter verkrijging van

het bestanddeel, vermeerderd met het bedrag waarover ter zake van de verkrijging van het bestanddeel inkomstenbelasting is geheven. Aangezien het belang in dit geval reeds vóór inwerkingtreding van het wetsvoorstel was verworven, ontmoet het geen bezwaar om bij de waardering per 1 januari 2009 de verkrijgingsprijs te verhogen met de waarde­aan­groei waarover in het buitenland in verband met het gaan wonen in Nederland belasting is betaald. Aldus wordt dubbele belasting voorkomen.

[...]

Kamerstuk 31459, nr. E - verslag van een schriftelijk overleg 31 459 Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen) - vastgesteld op 8 december 2008

Kamerstuk 31459, nr. E, pag 9.

Staatssecretaris De Jager: Het wetsvoorstel kent een beoogde datum van inwerkingtreding van 1 januari 2009. Dat betekent dat bij een immigratie vóór 1 januari 2009 op het moment van de immigratie er nog geen lucratief belang bestond. Het wetsvoorstel beoogt alle belastingplichtigen die op 1 januari 2009 in Nederland wonen gelijk te behandelen, dus ongeacht of ze voor inwerkingtreding van het wetsvoorstel buiten Nederland gewoond hebben. Ik merk hierbij bovendien op dat van dubbele belastingheffing geen sprake zal zijn, nu - zoals is toegezegd in de memorie van antwoord - het bij immigratie vóór 1 januari 2009 geen bezwaar ontmoet bij de teboekstelling per 1 januari 2009 de verkrijgingsprijs te verhogen met de waardeaangroei waarover in het buitenland in verband met het gaan wonen in Nederland belasting is betaald.


Brondocumenten


Historie