T00947

Toezegging Gecoördineerd optreden bij crises (31.700)De minister-president zegt de Kamer naar aanleiding van de motie-Schuurman c.s. toe in een brief nader uiteen te zetten op welke wijze initiatieven te ontplooien, zowel nationaal als internationaal, om te komen tot de ontwikkeling van scenario’s waarin de crises waar de wereldbevolking mee kampt, in samenhang aan te pakken.


Kerngegevens

Nummer T00947
Status voldaan
Datum toezegging 4 november 2008
Deadline 1 juli 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Algemene Zaken (Hoofdverantwoordelijke)
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kamerleden prof.dr.ir. E. Schuurman (ChristenUnie)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen crisismanagement
Kamerstukken Miljoenennota 2009 (31.700)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 6 - blz. 338

(...)

Minister Balkenende: Ik kom nu bij de twee ingediende moties. De eerste motie is ingediend door andere de heer Schuurman. Hij heeft een toelichting gegeven op het hoe en waarom van de motie. In de motie wordt de regering verzocht, initiatieven te ontplooien, zowel nationaal als internationaal, om te komen tot de ontwikkeling van scenario's waarin de crises waar de wereldbevolking mee kampt, in samenhang worden aangepakt. De regering is zich uiteraard altijd bewust van het belang van een gecoördineerde aanpak van crises, zowel in nationaal als in internationaal verband. In die zin kan de motie worden gezien als ondersteuning van het bestaande kabinetsbeleid. Ik zeg toe dat de Kamer over dit onderwerp een brief van het kabinet krijgt, voorbereid door de minister van BZK en andere bewindspersonen. Daarin zullen de door de heer Schuurman genoemde aspecten worden behandeld. De heer Kox gaf aan dat hij het onderwerp crises niet benaderd wil zien vanuit de BZK-invalshoek, maar vanuit de invalshoek schaarste. De heren Noten en Schouw drongen aan op een debat over de resultaten van de studie met de Eerste Kamer. Ook dat zullen wij in het kabinet bespreken. Het oordeel over de motie laat ik over aan de Kamer. Ik zeg er wel bij dat scenario's allerlei kanten kunnen uitgaan. Ik wil daarom nog even heel goed stilstaan bij wat een en ander precies omvat. Ik laat het oordeel dus aan de Kamer over, maar ik zal in het kabinet nog spreken over de exacte consequenties. Daarover zullen wij de Kamer nader berichten.

De heer Noten (PvdA): Voorzitter. Daar doet de minister-president niet al te lang over en hij zal ons informeren over het resultaat.

Minister Balkenende: Ja, dat is de bedoeling.


Brondocumenten


Historie