T03290

Toezegging Gesprek met de Raad voor de rechtspraak en het OM (35.366)



De Minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Talsma (ChristenUnie), om in gesprek te gaan met de Raad voor de rechtspraak en het Openbaar Ministerie over of er nog andere manieren zijn om de wetgeving sneller aan te passen, wanneer het initiatiefvoorstel niet doorgaat.


Kerngegevens

Nummer T03290
Status openstaand
Datum toezegging 15 juni 2021
Deadline 1 januari 2022
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen openbaar ministerie
Raad voor de rechtspraak
Verruiming verbieden rechtspersonen
Kamerstukken Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35.366)


Uit de stukken

Handelingen I 2020/21, nr. 41, nr. 8 - blz. 13

De heer Talsma (ChristenUnie):

(…)

‘De versnelling die met dit wetsvoorstel wordt aangebracht, ziet echter met name op het traject na de rechterlijke beslissing tot verbodenverklaring, terwijl ook het traject dat daaraan voorafgaat best tijdrovend is. Welke mogelijkheden ziet de minister nog in die fase, dus voor de eerste rechterlijke beslissing? In de memorie van antwoord wijdde hij enkele woorden aan de mogelijkheid van een voorlopige voorziening bij het indienen van een verzoek tot verbodenverklaring. Is dat wat de minister betreft een reële mogelijkheid? Zo ja, zou hij die hier dan die mogelijkheid wat nader willen toelichten? En is de minister bereid om met het Openbaar Ministerie en de Raad voor de rechtspraak het gesprek aan te gaan over versnelling van die eerste fase en wellicht te komen tot aanvullende wetgeving? Graag een toezegging op dat punt.’

(…)

Handelingen I 2020/21, nr. 41, nr. 8 - blz. 25

Minister Dekker:

(…)

‘De heer Talsma vroeg nog naar die snelheid. We moeten ook even afwachten wat er gebeurt met het initiatiefvoorstel, maar er zitten hier al mogelijkheden in om het een en ander te versnellen. Stel dat dat voorstel niet door zou gaan, dan wil ik best nog weleens in gesprek met de rechtspraak en het Openbaar Ministerie over of er nog andere manieren zijn om de bestaande wetgeving zo snel als mogelijk is toe te passen.’

(…)


Brondocumenten


Historie

  • 15 juni 2021
    toezegging gedaan