T02925

Toezegging Het intrekken en restitueren van de RVU-boete (35.300 X)De Staatssecretaris van Defensie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Beukering, toe naar aanleiding van de gevoerde discussie en de uitspraak van de belastinginspecteur terug te komen op de aangehouden motie Beukering c.s. over het intrekken en restitueren van de RVU-boete (35300 X, B).


Kerngegevens

Nummer T02925
Status voldaan
Datum toezegging 16 december 2019
Deadline 1 juli 2020
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Defensie
Kamerleden Bgen (b.d.) drs. A.J.A. Beukering (Fractie-Nanninga)
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Regeling Vervroegde Uittreding
RVU-boete
Kamerstukken Begrotingsstaten Defensie 2020 (35.300 X)


Uit de stukken

Handelingen I 2019-2020, nr. 13-5 - blz. 2, 3

De heer Beukering (FvD):

Voorzitter, dank u wel. Forum voor Democratie is toch enigszins teleurgesteld. Wij willen daarom bij dezen een motie indienen.

De voorzitter:

Door de leden Beukering, Van Pareren, Van Rooijen, Frentrop, Van Wely, Van der Linden, Nanninga, Otten en De Vries wordt de volgende motie voorgesteld:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

een gedeelte van het militaire personeel gedurende vele jaren conform de Militaire Ambtenarenwet met regulier (gedwongen) functioneel leeftijdsontslag is gegaan;

Defensie hiervoor sinds enkele jaren wordt beboet middels de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU);

hier sprake is van strijdigheid, voldoen aan de wet en daarvoor worden bestraft;

hier sprake is van een verkeerd beeld over feitelijk besteedbaar budget;

dit strijdig is met het streven te komen tot 2% bnp in 2024;

constaterende dat:

hiermee strijdige regelingen zijn ontstaan gedurende meerdere jaren;

Defensie hierdoor onevenredig — en deels buiten haar schuld — financieel is en nog steeds wordt geraakt;

inmiddels het militaire personeel de keuze heeft om wel langer te dienen;

intrekking van de RVU-boete (en restitutie) een bijdrage levert aan een consistent, verhoogd en feitelijk beschikbaar meerjarig Defensiebudget, groeiend naar 2% bnp in 2024;

verzoekt de regering de door Defensie te betalen boete ingevolge Regeling Vervroegde Uittreding (RVU-boete) in te trekken, onder restitutie van de reeds door Defensie tot op heden betaalde boetes, en dit te verwerken in de Voorjaarsnota,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt letter B (35300-X).

Staatssecretaris Visser:

Dank u wel, voorzitter. Ik heb de motie nog niet voor mij liggen, dus ik kan me alleen baseren op de teksten zoals u die net heeft uitgesproken. Ik heb net al aangegeven dat wij, naar aanleiding van de uitspraak van de belastinginspecteur, kijken dat betekent voor de regeling die we nu hebben en of er aanknopingspunten zijn. Ik doe het uit mijn hoofd, maar zoals ik de oproep heb begrepen, kan ik deze niet ondersteunen. Ik zou de motie dus moeten ontraden. Wel kan ik vragen om de motie aan te houden. Ik zal er dan op terugkomen naar aanleiding van de discussie. Ik heb de uitspraak van de belastinginspecteur vorige week gekregen, dus ik vraag u even tijd om daarnaar te kunnen kijken en om te zien of er aanknopingspunten zijn. En, zoals ik al aangaf, als u daar een bredere discussie over wil, dan zou ik u willen aanraden om dat in gezamenlijkheid te doen met het ministerie van Financiën en Sociale Zaken, om te kijken wat dit betekent. Als de motie in stemming wordt gebracht, moet ik deze ontraden, maar ik verzoek de heer Beukering om de motie aan te houden.

De heer Beukering (FvD):

Voorzitter, ik heb net even snel ruggenspraak kunnen houden. Mijn fractie stemt in met deze motie aanhouden.


Brondocumenten


Historie