T01784

Toezegging Informeren vordering strijd tegen aan prostitutie gerelateerde mensenhandel (32.211)De minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Witteveen, toe de Kamer te informeren over de vordering van de strijd tegen aan prostitutie gerelateerde mensenhandel tegen de tijd dat de novelle aanhangig is.


Kerngegevens

Nummer T01784
Status voldaan
Datum toezegging 8 juli 2013
Deadline 1 juli 2014
Verantwoordelijke(n) Minister van Veiligheid en Justitie
Kamerleden prof.dr. W.J. Witteveen (PvdA)
Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen bestrijding mensenhandel
informeren
prostitutie
vorderingen
Kamerstukken Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (32.211)


Uit de stukken

Handelingen I 2012-2013 , nr. 34, item 4 - blz. 22-33

Blz. 27

De heer Witteveen (PvdA):

Mevrouw de voorzitter, ik kom bij de vragen die wij gesteld hebben over de capaciteit voor de bestrijding van mensenhandel in het algemeen en van mensenhandel die aan prostitutie gerelateerd is in het bijzonder. De intentie die uit de brief spreekt, is er een die mijn fractie volledig onderschrijft. Nu moet natuurlijk worden afgewacht of de beschikbare capaciteit op alle niveaus in de organisatie ook echt toereikend zal blijken te zijn. Wij vragen de minister dan ook om ons over enige tijd, wellicht reeds bij de behandeling van de novelle, in te lichten over de vorderingen in de strijd tegen aan prostitutie gerelateerde mensenhandel en over de daarvoor benodigde capaciteit. Er is nog heel veel werk te verzetten, een lange route af te leggen, maar wij hebben er vertrouwen in dat dat ook zal gebeuren.

(...)

Blz. 30

Minister Opstelten:

De heer Witteveen heeft gevraagd om geïnformeerd te worden over de vordering van de strijd tegen aan prostitutie gerelateerde mensenhandel. Daartoe ben ik natuurlijk gaarne bereid.


Brondocumenten


Historie