T01111

Toezegging Jaarlijkse rapportage en geen stilzwijgende verlenging (29.248/29.247)De minister van VWS zegt toe dat de Kamer jaarlijks een rapportage van de evaluatiecommissie zal ontvangen; de ingezette beleidslijn zal na de overgangsperiode van drie jaar op basis van de adviezen van de commissie worden beoordeeld.


Kerngegevens

Nummer T01111
Status voldaan
Datum toezegging 27 november 2009
Deadline 1 januari 2013
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Schriftelijk overleg
Categorie evaluatie
Onderwerpen Diagnose Behandeling Combinaties
evaluatie
Kamerstukken Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's) (29.248)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2009-2010, D,  blz. 4

Minister Klink:

Ten aanzien van uw vraag over de “stilzwijgende verlenging” heb ik aangegeven dat er een evaluatiecommissie wordt ingesteld, die jaarlijks een rapportage aan de Kamer zal sturen, en tevens aan het einde van de overgangsperiode zal aangeven of het verantwoord is de overgangsperiode te beëindigen. Ik ga er van uit dat ik hiermede invulling geef aan uw verzoek, en zal u ook steeds zelf op de hoogte houden van nadere ontwikkelingen.

Kamerstukken I 2009-2010, E,  blz. 4

Minister Klink:

De evaluatiecommissie die nu wordt ingesteld, zal in ieder geval de komende drie jaar nauwlettend de ontwikkeling rondom de ketenzorg volgen. Dit betekent dat na drie jaar, op basis van de adviezen van de commissie, zal worden bezien of de ingezette beleidslijn vruchtbaar is en voor de relevante veldpartijen voldoende gedegen is om hun zorgverlening verder op uit te bouwen.


Brondocumenten


Historie