T02516

Toezegging Kabinetsreactie aanbieden over evaluatie 30%-regeling (34.700)De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, mede naar aanleiding van een opmerking van het lid Van Rij (CDA), toe de kabinetsreactie op de evaluatie van de 30%-regeling aan de Kamer te zullen doen toekomen.


Kerngegevens

Nummer T02516
Status voldaan
Datum toezegging 12 december 2017
Deadline 1 oktober 2018
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden Mr. M.L.A. van Rij (CDA)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen 30%-regeling
expats
Kamerstukken Kabinetsformatie 2017 (34.700)


Uit de stukken

Handelingen I 2017-2018, nr. 12, item 3 - blz. 17

De heer Van Rij (CDA):

Mevrouw de voorzitter. De CDA-fractie heeft met instemming kennisgenomen van de fiscale paragraaf in het regeerakkoord. (...) De tarieven in de vennootschaps-belasting worden verlaagd, vooral door middel van verbreding van de grondslag, onder andere minder renteaftrek,waar de heer Bakker zojuist al op wees. Ten tweede wordt de dividendbelasting afgeschaft. Ten derde wordt het misbruik van Nederlandse belastingverdragen unilateraal tegengegaan door middel van het invoeren van een bronbelasting op dividend, royalties en rente op geldstromen naar laag belaste jurisdicties. Ten vierde wil ik het behoud van de 30%-regeling benoemen. Die vier elementen moetende bouwstenen vormen voor het internationale fiscale beleid voor de komende tien jaar.

Handelingen I 2017-2018, nr. 12, item 7 - blz. 51

Staatssecretaris Snel:

Ten slotte willen we ook nog komen met een kabinetsreactie op de evaluatie van de 30%-regeling. Die werd vanavond ook genoemd. We zullen bekijken of die regeling nog doet wat we willen. Er zijn dus meerdere trajecten. We pakken belastingontwijking hard aan, niet alleen op nationaal niveau, maar ook op Europees en internationaal niveau, binnen de OESO. Tegelijkertijd willen we ook zorgen voor een goed en reëel vestigingsklimaat.


Brondocumenten


Historie