T00821

Toezegging Mogelijke dubbelzinnigheid artikel 67 (28.494/29.359)De minister van VWS is bereid nogmaals te kijken naar een mogelijke dubbelzinnigheid in artikel 67 (voorschrijven van geneesmiddelen via internet)


Kerngegevens

Nummer T00821
Oorspronkelijke nummer tz_VWS_2007_6
Status afgevoerd
Datum toezegging 6 februari 2007
Deadline 1 januari 2012
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden prof.dr. H.M. Dupuis (VVD)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Geneesmiddelenwet
Kamerstukken Geneesmiddelenwet (29.359)
Wijziging van Hoofdstuk III Wet op de Geneesmiddelenvoorziening en van afdeling 5 van titel 7 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek (28.494)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, [18]

Blz. 622

Mevrouw Dupuis: Als ze wel door een dokter zouden worden voorgeschreven, zou dat toch beter zijn? Dan is er nog enige medische controle. Laat het dokteren toe op internet; dat is beter dan vrij verkrijgbare middelen, waar ook nog allerlei risico's aan zitten, zoals bij nepfarmaca. Het is dus alleen maar een argument vóór de opheffing van een verbod.

Minister Hoogervorst: De minister van Justitie heeft al gezegd dat de wettekst op een paar punten zal moeten worden verbeterd; zo moeten de sanctiebepalingen met betrekking tot artikel 67 nader worden bezien. Als we daarmee bezig zijn en we verder zijn met de ontwikkeling van het elektronisch patiëntendossier, zal ik bezien of hier iets meer vrijheid kan komen. [...] In het licht van de ontwikkeling van het elektronisch patiëntendossier

zal hier nader naar worden gekeken.

Blz. 625

Mevrouw Dupuis: De minister is niet ingegaan op mijn opmerking dat de formulering van artikel 67 dubbelzinnig is. Dat vraagt bepaald nog aandacht, los van het feit dat wij van mening verschillen over wat goed is voor de mens. Ik begrijp wel dat het artikel hem door de Tweede Kamer in zijn maag is gesplitst. Hij wilde het wetsvoorstel door de Kamer hebben en dat begrijp ik wel. Het is echter significant dat de minister zei dat hij het heeft geaccepteerd, omdat Europa, de KNMG en de inspectie het ook willen.

Blz. 627

Minister Hoogervorst: Ik zeg mevrouw Dupuis toe dat ik naar de eventuele dubbelzinnigheid van artikel 67 nog eens goed zal kijken.


Brondocumenten


Historie