T00034

Toezegging NovelleStaatssecretaris Van der Laan zegt toe dat er een novelle in procedure wordt gebracht om alsnog een horizonbepaling aan te brengen in het onderhavige wetsvoorstel.


Kerngegevens

Nummer T00034
Oorspronkelijke nummer tr_CULT_2004_22
Status voldaan
Datum toezegging 11 mei 2004
Deadline 1 januari 2005
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris II van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kamerleden prof.dr. H.E.S. Woldring (CDA)
Commissie commissie voor Cultuur
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Verbetering van de openheid en continuïteit van de landelijke publieke omroep (29.030)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 36-1934

[…]

(blz. 1934)

Staatssecretaris Van der Laan: […]

Mocht die toezegging omdat die in de tijd gezien tot onzekerheden leidt, toch onvoldoende zijn voor de CDA-fractie, dan kan ik mij voorstellen dat er een novelle in procedure wordt gebracht om alsnog een horizonbepaling aan te brengen in het onderhavige wetsvoorstel. Het wetsvoorstel zou dan aangehouden kunnen worden, totdat die novelle in de Kamer is gearriveerd. Vervolgens kan het wetsvoorstel dan inclusief de horizonbepaling aangenomen worden. Wat mij betreft, moet dit wel zo spoedig mogelijk gebeuren. Voor mij is het namelijk heel belangrijk dat BNN niet langer in onzekerheid blijft. In dat geval zou ik alles en iedereen die hieraan moet meewerken, dan ook ten spoedigste vragen om een en ander te regelen, opdat wij eind september, begin oktober de zaak kunnen afronden.

[…]

Staatssecretaris Van der Laan:

Ik heb twee varianten neergelegd in deze Kamer. De ene is de toezegging dat ik in de erkenningswetgeving, die naar verwachting in het komende najaar wordt afgerond, alsnog die horizonbepaling opneem. Mocht dat onvoldoende zijn, dan bied ik aan om met een novelle te komen. Ik laat het aan de Kamer over om daarover te oordelen.

[…]

(blz. 1938)

Staatssecretaris Van der Laan: […]

Voorzitter. Ik herhaal dat een toezegging van mijn kant mijn voorkeur blijft houden, omdat dan bij de stemming volgende week al duidelijkheid kan worden geschapen voor BNN. Ik moet echter constateren dat een meerderheid van uw Kamer de voorkeur geeft aan een novelle en dat respecteer ik. Voor mij is het het belangrijkste dat BNN op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid krijgt en dit wetsvoorstel op zo kort mogelijke termijn veilig de haven wordt ingeloodst. Met een novelle kan dat over enkele maanden het geval zijn. Mijn voorkeur blijft uitgaan naar mijn toezegging, maar omdat ik met een novelle de twee fracties over de streep kan trekken, verzoek ik u de behandeling van dit wetsvoorstel tot aan de novelle op te schorten.

De voorzitter:

Op verzoek van de staatssecretaris stel ik voor, in afwachting van de novelle de behandeling van dit wetsvoorstel te schorsen.

[…]


Brondocumenten


Historie