T00558

Toezegging Onaanvaardbare geluidwaarden (29.879)De staatssecretaris zegt toe in de nieuwe wet Geluidhinder duidelijkheid te zullen scheppen over de vraag welke waarden absoluut onaanvaardbaar zijn.


Kerngegevens

Nummer T00558
Oorspronkelijke nummer tz_MIL_2006_2
Status voldaan
Datum toezegging 3 juli 2006
Deadline 1 juli 2008
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Kamerleden ir. N.G. Ketting (VVD)
Commissie commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen geluidhinder
waardebepalingen
Kamerstukken Modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase (29.879)


Uit de stukken

Handelingen 2005 – 2006, nr 35 – blz. 1658

(…)

Blz. 1661

De heer Ketting (VVD): (…) Er ontstaat verwarring doordat er verschillende normen worden gehanteerd. Voor de burger moet volstrekt helder zijn wat de maximale geluidsbelasting is die hij voor zijn kiezen kan krijgen.

Staatssecretaris Van Geel: Ons voornemen is om in het najaar – los van de politieke situatie op dit moment – voorstellen te presenteren. Ik zal proberen daarin in het kader van een integrale aanpak meer duidelijkheid te bieden, ook in het gebruik van het begrippenkader met onder andere ’’grenswaarden’’, ’’maximale grenswaarden’’, ’’heersende waarden’’ en ’’vastgestelde waarden’’. Over dat bouwwerk zullen wij heel helder zijn, want dan kunnen er veel misverstanden worden voorkomen. Ik zeg u toe dat er binnen dat bouwwerk ergens een grens wordt bepaald, tussen wat absoluut onaanvaardbaar is en wat nog aanvaardbaar uit oogpunt van het verstoren van de leefkwaliteit. Dat is iets anders dan ’’absoluut onaanvaardbaar’’ in termen van gezondheid.


Brondocumenten


Historie