T02774

Toezegging Onderzoeken beleidsmogelijkheden voor rente-asymmetrie (35.110)De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer naar aanleiding van een vraag van het lid Essers (CDA), mede namens de leden van de fracties van de VVD en D66, toe bij de voorbereiding van een nieuw Besluit de beleidsmogelijkheden inzake rente-asymmetrie te onderzoeken.


Kerngegevens

Nummer T02774
Status voldaan
Datum toezegging 9 juli 2019
Deadline 1 juli 2021
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden Prof.dr. P.H.J. Essers (CDA)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit (Nadere) Memorie van antwoord
Categorie overig
Onderwerpen Rente-asymmetrie
Kamerstukken Wet fiscale arbitrage (35.110)


Uit de stukken

Kamerstukken I, 2018-2019, 35 110, B, blz. 3

In transfer pricing-geschillen komt het nogal eens voor dat niet de hoogte van de «geconsolideerde winst» ter discussie staat, maar slechts de verdeling ervan tussen de twee landen. In dergelijke gevallen kan een dubbele rentelast (als gevolg van rente-asymmetrie) worden voorkomen door de berekening van heffingsrente in beide landen op te schorten onder de voorwaarde dat de onderneming het bedrag aan belasting over de «geconsolideerde winst» (onder aftrek van reeds betaalde belasting) afstort op een rentedragende geblokkeerde rekening. Bij het bereiken van een oplossing van de MAP, worden de landen gerechtigd tot het overeengekomen deel van de belasting over de «geconsolideerde winst» inclusief rente. In hoeverre is de regering bereid om de beleidsmogelijkheden op dit gebied te onderzoeken in het kader van een nieuw Besluit?

Kamerstukken I 2018-2019, 35 110, C, blz. 3

De leden van de fracties van het CDA, de VVD en D66 vragen verder of het kabinet bereid is om beleidsmogelijkheden te onderzoeken voor de problematiek van rente-asymmetrie bij de procedure voor onderling overleg. In het huidige besluit over de procedure voor onderling overleg is reeds aandacht geschonken aan deze problematiek. Het kabinet herkent de geschetste problematiek en zal bij de voorbereiding van het nieuwe besluit mogelijkheden onderzoeken. Daarbij wordt aangetekend dat de wettelijke bepalingen met betrekking tot rente per land nogal verschillen en dat voor de door de leden van de fracties van het CDA, de VVD en D66 genoemde oplossing internationale consensus nodig zal zijn.


Brondocumenten


Historie