T00076

Toezegging Snelle amvb periode commerciële activiteiten (29.210)Teneinde de periode waarin niet geheel duidelijk is welke activiteiten moeten worden beschouwd als commerciële activiteiten zo kort mogelijk te houden zal de staatssecretaris bevorderen dat de betreffende algemene maatregel van bestuur zo spoedig mogelijk tot stand zal komen.


Kerngegevens

Nummer T00076
Oorspronkelijke nummer tr_FIN_2004_27
Status voldaan
Datum toezegging 9 december 2003
Deadline 1 juli 2009
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden mr. G.J.J. Biermans (VVD)
E. van Middelkoop (ChristenUnie)
E.H. Schuyer (D66)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie lagere regelgeving
Kamerstukken Belastingplan 2004 (29.210)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 11-508

[…]

Vraag 44 (Schuyer, D66), vraag 62 (Biermans, VVD), vraag 139 (Van Middelkoop, ChristenUnie en SGP)

Zowel de leden van de fracties van het CDA als de VVD hebben moeite met de terugwerkende kracht die is aangekondigd met betrekking tot de heffing van vennootschapsbelasting over de commerciële activiteiten van pensioenfondsen. De leden van de fractie van D66 wijzen er in dit verband op dat belastingheffing wordt geheven over activiteiten die op dit moment niet bekend zijn en waar dus niet de mogelijkheid bestaat om die activiteiten dan niet te verrichten. De leden van de fracties van de Christen Unie en de SGP vragen in dit verband om een overgangsregeling.

Staatssecretaris Wijn:

Dit onderdeel is bij amendement van lid Van Vroonhoven in het wetsvoorstel opgenomen. Juist vanwege het element van terugwerkende kracht heb ik tijdens de plenaire behandeling in de Tweede Kamer de indiener van het amendement in overweging gegeven het amendement in te trekken. Nochtans is het amendement aangenomen. Teneinde de periode waarin niet geheel duidelijk is welke activiteiten moeten worden beschouwd als commerciële activiteiten zo kort mogelijk te houden zal ik bevorderen dat de betreffende algemene maatregel van bestuur zo spoedig mogelijk tot stand zal komen. In een overgangsregeling is in het amendement niet voorzien vanwege de budgettaire derving die dit tot gevolg zou hebben.

[…]


Brondocumenten


Historie