T00888

Toezegging Toesturen besluit ambulancezorg en programma van eisen (29.835)De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Slagter-Roukema, toe de AmvB met nadere regels over de wijze waarop de vergunningverlening plaatsvindt en de ministeriële regeling met het programma van eisen, ter kennisgeving toe te sturen.


Kerngegevens

Nummer T00888
Status voldaan
Datum toezegging 2 december 2008
Deadline 1 juli 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden drs. T.M. Slagter-Roukema (SP)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie lagere regelgeving
Onderwerpen ambulances
ambulancezorg
regelgeving
Kamerstukken Wet ambulancezorg (29.835)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 11 blz. 543 - 567

Blz. 564

(...)

Mw. Slagter-Roukema: Ik heb begrepen dat er eerst het Besluit ambulancezorg komt. Ik neem aan dat daarvoor een AMvB zal worden opgesteld. Ik vroeg mij af of die naar ons wordt toegestuurd en of daarvoor een voorhangprocedure zal gelden. Uit het voorgaande zou weer een ministeriële regeling voortvloeien met een programma van eisen. Krijgen wij dat ook nog te zien? Ik vraag in ieder geval de minister om ons dat toe te zenden

blz. 567

Minister Klink: Ik zal de Kamer in kennis stellen van de ministeriële regeling en het besluit, dat inderdaad de AMvB is, op het moment dat die door ons worden gerealiseerd.


Brondocumenten


Historie