T00481

Toezegging bij geneesmiddelenvoorziening 1De minister van Justitie zegt mede namens de minister van VWS toe artikel 80.1 niet in werking te doen treden totdat de principiële discussie over de toelaatbaarheid bij lagere regeling regels te tellen die afwijken van de hogere regeling in verband met tijdige implementatie van Europese regelgeving, is gevoerd. Inmiddels kan een wetsvoorstel tot wijziging van de Geneesmiddelenwet op dit punt worden ingediend.


Kerngegevens

Nummer T00481
Oorspronkelijke nummer tz_JUST_2007_11
Status voldaan
Datum toezegging 6 februari 2007
Deadline 1 december 2008
Verantwoordelijke(n) Minister van Justitie
Commissie commissie voor Justitie (Just.)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Geneesmiddelenwet (29.359)
Wijziging van Hoofdstuk III Wet op de Geneesmiddelenvoorziening en van afdeling 5 van titel 7 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek (28.494)


Opmerking

Aan datgene waar de Minister van Justitie op aan te spreken valt (niet
in werking laten treden van art. 80 lid 1) is voldaan; zie Staatsblad
2007, 227. Indiening van een wetsvoorstel tot wijziging van de
Geneesmiddelenwet is een actie die door de Minister van VWS
uitgevoerd moet worden. De toezegging kan als afgedaan
worden beschouwd.

31200 XVI, C. Wordt meegenomen in een wetsvoorstel tot wijziging van de Geneesmiddelenwet. Dit wetsvoorstel zal vóór de zomer naar de RvS en in het najaar 2008 naar de TK worden gezonden.

Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, [18]

Blz. 18-616 (Hirsch Ballin)

(...)

Mijns inziens kunnen wij daarvoor een oplossing bieden, namelijk door het voorgestelde artikel 80, eerste lid, waar het hierbij om draait, niet in werking te doen treden. Daartoe bestaat namelijk de mogelijkheid op grond van artikel 133 van het wetsvoorstel. Dit artikel kent de mogelijkheid om het tijdstip van inwerkingtreding van bepalingen van het wetsvoorstel verschillend vast te stellen. Dit artikel 133 kan dus ook worden gebruikt om, in afwachting van de mogelijke herziening van het wetsvoorstel, de bepaling niet in werking te doen treden.

(...)

Ik heb al gezegd dat mijn collega en ik bereid zijn de Kamer toe te zeggen artikel 80, eerste lid, niet in werking te doen treden. Als dit op deze manier zou worden gedaan, kan intussen een wetsvoorstel tot wijziging van de Geneesmiddelenwet op dit punt worden ingediend. Daarin kan de materie waarover het hierbij gaat zo worden geregeld, dat het zowel naar het oordeel van deze Kamer als naar het oordeel van de Tweede Kamer aanvaardbaar is, uiteraard in omgekeerde volgorde van behandeling.

(...)Historie

 • 10 november 2009
  nieuwe status: voldaan
  Opmerking: Kamerstuk 32196, nr. 3, p. 2
  (...) a. Artikel 80, eerste lid, Geneesmiddelenwet Door mijn ambtsvoorganger en door de toenmalige Minister van Justitie is bij de plenaire behandeling van de Geneesmiddelenwet toegezegd artikel 80, eerste lid, niet in werking te laten1. Dit artikellid maakt het mogelijk dat bij gedelegeerde regelgeving wordt afgeweken van de wet. De bedoeling hiervan was om EG-regels ten aanzien van geneesmiddelenbewaking die bij comitologie worden vastgesteld tijdig te kunnen implementeren,zonodig in afwijking van de wettekst. Dit artikellid wordt zodanig aangepast dat afwijkingen van de wet(tekst) niet mogelijk zijn en dat op basis van de ministeriële regeling slechts
  nadere voorschriften kunnen worden gesteld.
 • 13 februari 2008
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Staatsblad 2007, 277. 31200 VI, D.
 • 12 juni 2007
  nieuwe commissie: commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
 • 12 juni 2007
  commissie vervallen: commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • 6 februari 2007
  toezegging gedaan