T00259

Toezegging bij begrotingsstaat buitenlandse zaken 2006 1De minister van Buitenlandse Zaken zegt toe te zullen interveniëren bij president Karzai van Afghanistan met betrekking tot een tot het christendom bekeerde moslim die om die reden de doodstraf zou kunnen krijgen.


Kerngegevens

Nummer T00259
Oorspronkelijke nummer tz_BUZA_2006_3
Status voldaan
Datum toezegging 21 maart 2006
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2006 (30.300 V)


Opmerking

Conform eerdere toezeggingen wordt onderwerp godsdienstvrijheid nauwgezet gevolgd en bepleit bij de Afghaanse autoriteiten. Premier Balkenende heeft tijdens zijn bezoek aan president Karzai op 26 augustus jl. nog het belang van verdere verankering van vrijheid van religie in Aghanistan onderstreept. De betrokken bekeerling de heer Abdul Rahman is op 27 maart jl. vrijgelaten en is vervolgens naar Italië vertrokken, waar hem asiel werd aangeboden.

Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, 22 – 1082

Blz. 1056

De heer Van Middelkoop (ChristenUnie):

Mijn opmerking is ingegeven door wat de minister [van Defensie] zelf uit de actualiteiten van vandaag haalde, te weten de berichten dat een tot het christendom bekeerde moslim misschien enkel en alleen om die reden de doodstraf kan krijgen. Het is inderdaad onverdraaglijk dat dit gebeurt in een land waar wij onze militairen naartoe sturen om de mensen te beschermen. Nu hebben wij niet alleen militaire contacten, maar ook allerlei politieke contacten. Ik vind het fijn om te horen dat de minister het vreselijk vindt en dat zijn hart ervan omdraait, maar wil hij ook toezeggen dat wij onze politieke kanalen zullen benutten om te voorkomen dat een dergelijke straf ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd? Je kunt er niet over zwijgen als je daar bent en een partiële politiek-militaire verantwoordelijkheid draagt. Daarmee kun je niet volstaan.

Blz. 1082

Minister Bot:

De heer Van Middelkoop had een vraag over de tot christen bekeerde moslim in Afghanistan. Ik deel zijn mening dat dit niet kan en dat wij hierop moeten interveniëren bij president Karzai. Deze zaken moeten aan de orde worden gesteld. Wij gaan immers met 1400 tot 1600 man naar Afghanistan om te helpen met de vestiging van een democratie met alle normen en waarden die daarbij horen, waaronder de godsdienstvrijheid. Ik hoorde net dat ook Duitsland hierover wil interveniëren bij de Afghaanse regering. Ik zal dat ook gaarne doen.

Ik teken wel aan dat er zelfs in eerste instantie geen uitspraak is gedaan in deze zaak. Er is dus nog een mogelijkheid van beroep. Wij moeten dus ook kijken naar de rechtsgang. Voor het zover is, kunnen wij echter wel duidelijk maken dat het eisen van de doodstraf omdat iemand bekeerd is geen pas geeft. Ik heb alle begrip voor lokale gebruiken en gewoonten, moslimwetten en de sharia. Het kan echter niet zo zijn dat zoveel landen

zoveel offers getroosten en de godsdienstvrijheid niet wordt gewaarborgd. Ik zeg toe dat ik actie zal ondernemen.

De heer Van Middelkoop (ChristenUnie)

Ik dank de minister hartelijk voor deze toezegging. Het is overigens een fundamenteel recht om van godsdienst te veranderen. Dat wordt soms bijna vergeten als wij met de islam in aanraking komen. Het is een grondrecht, net als bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting.

Minister Bot:

Daarom heb ik ook gezegd dat godsdienstvrijheid een grondrecht is. Ik vind dat wij daar pal voor moeten staan als wij naar zo’n land toegaan.Historie

 • 18 oktober 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief Ministerie van Buitenlandse Zaken - BSG-187/06
 • 21 maart 2006
  toezegging gedaan