T00257

Toezegging bij toetreding bulgarije en roemenië 1De minister van Buitenlandse Zaken zegt toe de kwestie van de kerken en de teruggave van kerkelijke goederen in Roemenië aan de orde te stellen bij de Roemeense regering, de Europese Commissie te vragen om aan dit onderwerp in haar rapportage van oktober 2006 expliciet aandacht te besteden en ten slotte als regering op de bevindingen van de Europese Commissie op dit punt te zullen reageren.


Kerngegevens

Nummer T00257
Oorspronkelijke nummer tz_BUZA_2006_10
Status voldaan
Datum toezegging 13 juni 2006
Deadline 1 oktober 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Goedkeuring van de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (30.256 (R1800))


Opmerking

Deze zaak is door de Nederlandse Ambassade in Boekarest opgebracht bij de Roemeeense autoriteiten, en door onze Permanente Vertegenwoordiging bij de EU bij de Europese Commissie. De verwachting is dat de Commissie hieraan de nodige aandacht zal besteden in de voor het najaar voorziene rapportage. (Bron: brief BSG-187/06 dd. 18 oktober 2006)

Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, 31 – 1425

Blz. 1407

De heer Van Middelkoop (ChristenUnie):

Ik vraag in dit verband aandacht voor de zeer laakbare traagheid en tegenwerking in dat land met betrekking tot de teruggave van kerkelijke eigendommen. Op grond van ingewonnen informatie, die ik ontving van een Hongaarse collega, weet ik dat in de periode van 1945 tot 1989 door het toenmalige communistische regime 2140 kerkelijke

eigendommen zijn geconfisqueerd. Begin dit jaar waren van dat grote aantal nog slechts 54 gebouwen opnieuw in bezit en gebruik gekomen van de desbetreffende denominaties. Het gaat dan om rooms-katholieke, gereformeerde, unitarische en lutherse kerken. Daaraan is in ons land helaas nog weinig aandacht gegeven, overigens ook niet door mij. Wel door de Raad van Europa, de heer Van der Linden, en recentelijk nog in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat in mei vorig jaar een resolutie aannam gericht op een versnelde teruggave van die kerkelijke eigendommen. En in december vorig jaar heeft het Europees Parlement in een resolutie gevraagd om een versnelde uitvoering van de wet op de teruggave van eigendom. Een niet onbelangrijke oorzaak van deze schandelijke traagheid ligt bij onwillige lagere overheden die de uitvoering van de wet consequent frustreren en die daarmee de vrijheden van godsdienst en eredienst schenden en ook het recht op eigendom. Ik zou het zeer op prijs stellen wanneer de Nederlandse regering de Roemeense overheid zou aanspreken op deze verwijtbare laksheid. Dit is een zeer goed moment om dat te vragen. Dat kan natuurlijk ook via de Commissie. Wellicht is het mogelijk om er in de voortgangsrapportage van oktober aandacht aan te geven. Ik vraag de regering daarover contact op te nemen met de Roemeense autoriteiten. Ik had een motie in gedachten, maar ik heb inmiddels begrepen dat mijn collega’s er de voorkeur aan geven als de minister op dit punt een duidelijke toezegging doet. Ik  verwacht eerlijk gezegd niet anders. Ik krijg op dit punt dus graag een toezegging van de minister.

Blz. 1410

De heer Ten Hoeve (OSF):

De heer Van Middelkoop heeft net gewezen op de problemen met de teruggave van Hongaarse kerkelijke bezittingen. Dat dit ondanks de daartoe strekkende wetgeving nog steeds niet gebeurd is, is waarschijnlijk te wijten aan het diepgewortelde gevoel bij de doorsnee Roemeense burger dat iedereen in Roemenië eigenlijk maar gewoon Roemeen moet zijn en dus orthodox. Wie daar ooit geweest is, weet hoe sterk dat leeft, blijkbaar

ook bij burgemeesters en rechters die eigenlijk de wet moeten toepassen. Als collega Van Middelkoop tot een motie daarover komt, zal ik mij daar heel graag bij aansluiten, maar dat is afhankelijk van de reactie van de ministers. In ieder geval is het goed als wij met elkaar beseffen en daar ook hier en daar uiting aan proberen te geven dat het hier slechts gaat om één symptoom van een veel breder aanwezig verschijnsel.

Blz. 1425

De heer Van Middelkoop (ChristenUnie):

Is de minister ook bereid om in zijn reactie op het Commissierapport van oktober expliciet aandacht te besteden aan dit onderwerp, zodat wij te weten komen wat zijn inspanningen mogelijk hebben opgeleverd?

(…)

De heer Van de Beeten (CDA):

Ik wil de heer Van Middelkoop niet overbieden, maar een onderdeel van zijn conceptmotie was een verzoek aan de regering om de Europese Commissie te vragen in de rapportage van oktober expliciet aandacht te besteden aan dit onderwerp. Dat lijkt mij een nuttige aanvulling.

(…)

Blz. 31-1425

Minister Bot:

(…)

Ik zal dit onderwerp serieus en met grote klem opnieuw ter sprake brengen bij mijn Roemeense ambtsgenoot en ik zal met hem bezien hoe de Roemeense regering gevolg kan geven aan de uitspraken van de premier. Dat heb ik overigens in het verleden ook

al gedaan. Ik heb er zelfs een vrij indringende discussie over gehad, ook met kerkelijke autoriteiten daar. Ik ben gaarne bereid om dit onderwerp opnieuw met grote klem aan de orde te stellen.

(…)

Ik zal dit bilateraal, via de EU en via de Commissie aan de orde stellen.

(…)

Wij zullen er niet alleen in den reactie aandacht aan besteden, maar wij zullen de

Europese Commissie ook vragen om in het rapport [van oktober 2006] een nadere toelichting te geven op de stand van zaken met betrekking tot de restitutie van kerkelijke eigendommen. Daar kunnen wij vervolgens op reageren.Historie

 • 6 oktober 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Kamerstuk 23987, 67
 • 13 juni 2006
  toezegging gedaan