Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T00511

Toezegging bij wet inburgering 1De minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie stelt dat de Wet inburgering weliswaar op 1 januari 2007 inwerking treedt, maar zegt toe dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om tot 1 april invulling te geven aan hun verplichtingen en dat het Frontoffice Inburgering beschikbaar blijft tot 1 juli 2007.


Kerngegevens

Nummer T00511
Oorspronkelijke nummer tz_JUST_2007_7
Status voldaan
Datum toezegging 21 november 2006
Deadline 1 juli 2007
Verantwoordelijke(n) Minister voor Integratie, Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering
Commissie commissie voor Justitie (Just.)
commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Wet inburgering (30.308)


Opmerking

Reactie Justitie:
Teneinde de gemeenten en de doelgroep naar behoren te informeren over het nieuwe stelsel, werkt de Frontoffice Inburgering aan de optimalisering van de externe communicatie. (30800 VI, D brief + bijlage)

Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, 9 – 391

Blz. 384

De heer Middel (PvdA)

(…)

Eerst iets over de datum van invoering. Er is uitvoerig gesproken over de argumentatie van de VNG en de vier grote steden op dit punt. De minister is in haar beantwoording niet ingegaan op de wens van de MBO Raad dat de invoering wordt uitgesteld, omdat er vraaguitval kan ontstaan als gemeenten de aanbesteding niet per 1 januari rond hebben. Dat probleem is in de laatste brief van de MBO Raad geformuleerd. Enerzijds kunnen

wachtlijsten ontstaan. Anderzijds levert het financiële en personele problemen op bij de aanbieders, waaronder roc’s. Het transitiebudget is echter niet bedoeld om het gat dat hierdoor ontstaat, op te vullen. Dat is een extra reden om te pleiten voor uitstel. Daar staat tegenover dat de minister terecht bezorgd is dat degenen die wel klaarstaan om met de implementatie van de inburgering te starten, dus gemeenten, een aantal instellingen en niet in de laatste plaats de inburgeraars zelf, worden gefrustreerd in hun dadendrang als wordt overgegaan tot een algemeen uitstel. Ook de fractie van de PvdA is

van mening – wij vinden de fracties van het CDA en de VVD aan onze zijde – dat een dergelijk negatief effect van een eventueel generiek uitstel moet worden voorkomen.

Het is echter een kwestie van afweging, want uit de zojuist door mij genoemde brief van de MBO Raad en de argumentatie van de VNG en de vier grote gemeenten blijkt dat lang niet alle betrokkenen op 1 januari gereedstaan om de nieuwe inburgeringswet optimaal uit te voeren. Vandaar dat de fracties van CDA, VVD en PvdA, een grote meerderheid van de Kamer dus, de minister voorleggen in die gevallen invoering uiterlijk per 1 april mogelijk te maken. Kortom, invoering in principe en waar mogelijk, ook in de praktijk, per 1 januari aanstaande, maar waar nodig uitstel tot 1 april 2007. Daarbij gaan wij ervan uit dat het Frontoffice Inburgering tot medio 2007 voor alle betrokkenen beschikbaar blijft. Ik hoor graag of de minister met deze mijns inziens buitengewoon reële en redelijke wens van een grote Kamermeerderheid kan meegaan.

(…)

Blz. 391

Minister Verdonk:

(…)

Met deze formulering kan ik het eens zijn: de inwerkingtredingsdatum is 1 januari; gemeenten krijgen de mogelijkheid om tot 1 april invulling te geven aan hun verplichtingen en het Frontoffice Inburgering blijft beschikbaar tot 1 juli 2007. Ik begrijp van de heer Van de Beeten dat dit de strekking van de woorden van de heer Middel is en ik kan hem zeggen dat ik mij daarin kan vinden.

(…)Historie

 • 16 november 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   31268, nr. 2, pag, 75 Integratienota
 • 21 november 2006
  toezegging gedaan