T02150

Toezegging Toezenden kabinetsreactie aan Eerste Kamer op het rapport IBO zzp (34.036)De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Sent (PvdA), toe  dat de kabinetsreactie op het rapport interdepartementaal beleidsonderzoek zzp (IBO zzp), die op 2 oktober 2015 naar de Tweede  Kamer is gezonden, op korte termijn ook aan de Eerste Kamer  zal worden aangeboden. 


Kerngegevens

Nummer T02150
Status voldaan
Datum toezegging 21 oktober 2015
Deadline 1 december 2015
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden Prof.dr. E.M. Sent (PvdA)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit (Nadere) Memorie van antwoord
Categorie brief/nota
Onderwerpen Interdepartementaal beleidsonderzoek zzp
Kamerstukken Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (34.036)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2015-2016, 34036, E - p. 3

Mevrouw Sent:

De aan het woord zijnde leden hebben in het voorbereidend onderzoek aandacht gevraagd voor de positie van de zzp'er in relatie tot de door hen te betalen belasting of de (al dan niet door de werkgever/opdrachtgever) te betalen premies voor de collectieve verzekeringen. Immers, de prikkel tot ontduiking van de belastingen en premies wordt met het voorliggende wetsvoorstel niet structureel weggenomen. De regering schrijft in de memorie van antwoord dat de kabinetsreactie op het IBO zzp op korte termijn aan de Tweede Kamer zal worden gezonden. Dat is onlangs gebeurd, bij brief van 2 oktober 2015. Graag verzoeken deze leden om de kabinetsreactie ook naar de Eerste Kamer te sturen voorafgaand aan de plenaire behandeling van het voorliggende wetsvoorstel.

Kamerstukken I 2015-2016, nr. 34036, F - p. 6

Staatssecretaris Wiebes:

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de fractie van de PvdA over de kabinetsreactie op het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) inzake zzp’ers, heb ik de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Economische Zaken verzocht deze kabinetsreactie op korte termijn ook aan de Eerste Kamer aan te bieden.


Brondocumenten


Historie