Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T00680

Toezegging Uitbreiding milieuaansprakelijkheid (30920)



De minister zegt toe, de uitbreiding bij AMvB zo beperkt mogelijk te houden. Ook zal zij de resultaten van het onderzoek naar welke activiteiten onder de uitbreiding bij AMvB kunnen vallen met beide Kamers bespreken. Daarbij zal de minister in een, met beide Kamers te bespreken beleidsbrief aangeven welke activiteiten of bedrijven in de AMvB zullen worden opgenomen. De AMvB zal worden voorgehangen.


Kerngegevens

Nummer T00680
Oorspronkelijke nummer tz_VROM/WWI_2008_14
Status afgevoerd
Datum toezegging 22 april 2008
Deadline 1 januari 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Commissie commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie lagere regelgeving
Onderwerpen milieuaansprakelijkheid
Kamerstukken Wijziging Wet milieubeheer inzake milieuaansprakelijkheid (30.920)


Opmerking

Deze toezegging is inmiddels achterhaald door toezegging T00681.

Uit de stukken

Handelingen I 2007-2008, nr. 28 – blz. 1166 ev

Blz.1169

Minister Cramer: Ik heb allereerst toegezegd, de uitbreiding bij AMvB zo beperkt mogelijk te houden – ik benadruk het woord beperkt – en de uitbreiding te beperken tot die activiteiten die daadwerkelijk milieuschade kunnen veroorzaken. Dit houdt in: de milieuschade, die de schadedrempels van de richtlijn overschrijdt. Ik zal eerst een onderzoek laten doen, mede naar aanleiding van de motie-Spies, welke activiteiten dat betreft. Met het amendement is geregeld dat de AMvB wordt  voorgehangen. Inbreng van het parlement en anderen, zoals het bedrijfsleven, is daarmee procedureel gegarandeerd. Ik ben bovendien bereid, toe te zeggen dat de uitkomst van het onderzoek eerst met beide Kamers wordt besproken. De Kamer krijgt dan ook de resultaten van dit onderzoek toegezonden, inclusief de conclusies die ik daaraan verbind, in de vorm van een beleidsbrief. In deze brief zal ik aangeven of, en zo ja welke activiteiten of bedrijven in de AMvB zullen worden opgenomen. Na een bespreking met beide Kamers der Staten-Generaal zal de AMvB worden opgesteld en in het kader van de voorhang worden toegezonden. Zo nodig kan de Eerste Kamer dan alsnog aangeven of hetgeen in de AMvB wordt geregeld haar goedkeuring kan wegdragen, of dat dit alsnog in een wet moet worden geregeld. Ik zal dus eerst een inhoudelijke discussie met de Kamer voeren, alvorens een concept-AMvB op te stellen.


Brondocumenten


Historie

  • 22 april 2008
    toezegging gedaan