T01118

Toezegging Verfijndere meting van de oppervlaktewaterkwaliteit (31.945)De minister van LNV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van het lid Benedictus (CDA), toe dat zij zal nagaan of er aanleiding is om het meetnet voor de meting van de oppervlaktewaterkwaliteit verder te verfijnen en of dit meerwaarde heeft voor het beleid dat de regering voorstaat.


Kerngegevens

Nummer T01118
Status voldaan
Datum toezegging 24 november 2009
Deadline 1 juli 2011
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2003-2010)
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Kamerleden Dr. G. Benedictus (CDA)
Commissie commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen meetdiepte
meting
oppervlaktewaterkwaliteit
Kamerstukken Differentiatie fosfaatgebruiksnorm (31.945)


Uit de stukken

Handelingen I 2009-2010, nr. 10 – blz. 257

Benedictus (CDA):

De CDA-fractie ziet graag dat er een meer toegesneden meting van de waterkwaliteit komt om een effectiever beleid te kunnen voeren en om van de andere kant de handhaafbaarheid te verbeteren. Ik hoor graag een reactie van de minister hierop.

Handelingen I 2009-2010, nr. 10 – blz. 280

Benedictus (CDA): (…) Ik wil graag een reactie van de minister op mijn vraag over een iets verfijndere meting van de oppervlaktewaterkwaliteit. Het landelijk meetnet voor de meststoffen laat zien dat het nog niet adequaat genoeg is.

Handelingen I 2009-2010, nr. 10 – blz. 283

Minister Verburg: (…) Dan kom ik op het meetnet, die verfijning in het oppervlaktewater. Minister Cramer en ik hebben in de Tweede Kamer toegezegd dat wij de meetdiepte, want

daar hebt u het waarschijnlijk over ...? Niet helemaal? Goed, wij zouden de Kamer daarover informeren. Nu wordt gevraagd om het te verfijnen. Ik zeg toe dat ik zal nagaan wat wij kunnen doen met de meetdiepte. In de Tweede Kamer is hierover een motie aangenomen. Verder zal ik nagaan of er aanleiding is om het meetnet nog verder te verfijnen en of dit meerwaarde heeft voor het beleid dat wij voorstaan. Ik heb dit tussen mijn oren en ik zal nagaan wat wij hieraan kunnen doen.


Brondocumenten


Historie