T01117

Toezegging Volgend actieprogramma Nitraatrichtlijn (31.945)De minister van LNV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van het lid Benedictus (CDA), toe dat zij ten behoeve van een volgend actieprogramma (Nitraatrichtlijn) zal nagaan hoe meer maatwerk op bedrijfsniveau is te realiseren.


Kerngegevens

Nummer T01117
Status voldaan
Datum toezegging 24 november 2009
Deadline 1 juli 2014
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2003-2010)
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden Dr. G. Benedictus (CDA)
Commissie commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen actieprogramma's
gebruiksnormen
maatwerk
Kamerstukken Differentiatie fosfaatgebruiksnorm (31.945)


Uit de stukken

Handelingen I 2009-2010, nr. 10 – blz. 256

Benedictus (CDA): (…) De overheid zet inderdaad in op een breed innovatiebeleid. De CDAfractie waardeert het zeer dat dit in het komende actieplan staat, maar dat is wel topdown georganiseerd. Zij ziet graag dat in de komende periode wordt gekeken hoe de sector gestimuleerd kan worden om ruimte te creëren, zodat in het volgende actieplan meer ruimte voor maatwerk zit en op bedrijfsniveau actie kan worden ondernomen. Wij vragen de minister om samen met de sector stappen te zetten om de voorlopers te stimuleren door het afwijken van de generieke gebruiksnormen toe te staan, mits de oppervlaktewaterkwaliteit dat toestaat. In het voorliggende actieplan heeft de minister immers de mogelijkheid tot actualisatie, een ander woord voor aanpassing, van gebruiksnormen. Die ruimte is er.

Handelingen I 2009-2010, nr. 10 – blz. 283

Minister Verburg: (…) Ik ben graag bereid om te kijken hoe we in een volgend actieprogramma nog meer maatwerk met een minimum aan administratieve lasten kunnen realiseren. Dat is natuurlijk de crux. Een boer is geen boekhouder en dat moeten we ook niet van hem willen maken. Maar het moet wel kunnen, we moeten wel de vinger aan de pols kunnen houden en het Planbureau voor de Leefomgeving moet het wel jaarlijks ook kunnen monitoren.


Brondocumenten


Historie