Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T00895

Toezegging Voorlichting over voorbereidingsprocedure (30.844)De minister zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Meindertsma, toe dat er in het kader van de voorlichting breed bekendheid aan zal worden gegeven of de reguliere dan wel de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is. Tevens zal zij in dit kader in de invoeringswet een nadere specificatie geven van bepaalde gevallen waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is.


Kerngegevens

Nummer T00895
Status voldaan
Datum toezegging 28 oktober 2008
Deadline 1 juli 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Kamerleden M.C. Meindertsma (PvdA)
Commissie commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen omgevingsvergunningen
voorbereidingsprocedures
Kamerstukken Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (30.844)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 5 - blz. 193

(...)

Blz. 226

Minister Cramer:

Zoals u bekend is, geldt in de uitgebreide procedure geen lex silencio positivo. Mevrouw Meindertsma heeft gevraagd om duidelijk te maken in welke gevallen de reguliere en in welke gevallen de uitgebreide procedure van toepassing is. Dit vloeit rechtstreeks uit de wet voort. In artikel 3.10 van de Wabo is expliciet aangegeven in welke gevallen de uitgebreide procedure van toepassing is. Het gaat daarbij onder meer om vergunningverlening van milieu-inrichtingen, grote ruimtelijke projecten, rijksmonumenten en activiteiten in beschermde natuurgebieden. In alle andere gevallen is de reguliere procedure van toepassing. Ik zeg u toe dat ik er in het kader van de voorlichting breed bekendheid aan zal geven welke procedure in welke gevallen van toepassing is. Overigens ontvangt de aanvrager bij de start van de procedure van het bevoegd gezag een bericht, welke procedure van toepassing is. Daardoor is ook in concrete gevallen duidelijk welke van toepassing is.

Mevrouw Meindertsma (PvdA):

Ook ik heb waargenomen dat er in de wet is aangegeven wat onder de reguliere en wat onder de meer uitgebreide procedure valt. U geeft met uw antwoord precies aan waar zich discussies kunnen voordoen. Wat is een ''groter project''? Dit is dus een subjectief gegeven. Mijn vraag in de eerste termijn was of u in de invoeringswet wat wilt zeggen over de binnenplanse afwijking van een bestemmingsplan - want dat is ook een mogelijkheid naast de reguliere procedure - en of u het begrip ''grotere projecten'' iets nader wilt proberen te definiëren.

Minister Cramer:

Het punt van mevrouw Meindertsma is van belang. Inderdaad is wat onder welke procedure valt in de Wabo in globale zin omschreven. Ik zal bekijken in hoeverre in de invoeringswet een nadere specificatie wordt gegeven, zodat u gerustgesteld wordt over de globale toepassing van deze categorieën door gemeenten en provincies.


Brondocumenten


Historie