T03260

Toezegging Voorwaarden dubbele belastingheffing onder ATAD2 (35.572, F)De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst zegt de Kamer in een memorie van antwoord, naar aanleiding van een vraag van de leden van de fractie van de VVD, toe om (in het voorjaar van 2021) meer duidelijkheid te verstrekken over onder welke voorwaarden dubbele belastingheffing onder ATAD2 kan worden voorkomen.


Kerngegevens

Nummer T03260
Status openstaand
Datum toezegging 27 november 2020
Deadline 1 januari 2023
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Schriftelijk overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen ATAD2
belastingheffing
dubbele belasting
voorwaarden
Kamerstukken Belastingplan 2021 (35.572)


Uit de stukken

Memorie van antwoord, 27 november 2020, 35572, F, p. 5

Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst:

“De leden van de fractie van de VVD vragen of, in het kader van de implementatie van ATAD2, reeds contact is opgenomen met de Europese Commissie (EC) over de vraag of en zo ja, hoe dubbele heffing kan worden voorkomen. Het kabinet heeft deze problematiek op ambtelijk niveau onder de aandacht van de EC gebracht. In reactie heeft de EC aangegeven dat de toepassing van de hybridemismatchmaatregelen uit ATAD2 een mogelijk risico in zich dragen van dubbele belastingheffing, maar dat dubbele belastingheffing geen doelstelling is van ATAD2. Aanvullend merkt EC op dat naar hun mening de tekst van ATAD2 ruimte biedt om op nationaal niveau dubbele belastingheffing door toepassing van de hybride mismatchmaatregelen in bepaalde gevallen te voorkomen. Daarbij komen er breder signalen op dat de toepassing van de hybridemismatchmaatregelen aanleiding kan geven tot dubbele belastingheffing. Zo onderkent bijvoorbeeld ook het Verenigd Koninkrijk dat deze onder omstandigheden aanleiding kunnen geven tot aanzienlijke dubbele belastingheffing. Overigens zijn er ook signalen uit de praktijk dat belastingplichtigen zoeken naar een andere vormgeving van hun bedrijfs- of financieringsstructuur om dubbele belasting als gevolg van de hybridemismatchmaatregelen te voorkomen. Op dit moment wordt door het kabinet nader bezien welke ruimte ATAD2 biedt om dubbele belastingheffing te voorkomen en hoe hieraan invulling kan worden gegeven”.


Brondocumenten


Historie