Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T00898

Toezegging Waarborging archeologische belangen (30.844)De minister zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid De Boer, toe dat, ter waarborging van de archeologische belangen, voor terreinen waar sprake is van archeologische waarden of verwachtingen, aan een omgevingsvergunning archeologische voorschriften kunnen worden verbonden, mits deze archeologische waarden of verwachtin-gen vooraf zijn geïdentificeerd.


Kerngegevens

Nummer T00898
Status voldaan
Datum toezegging 28 oktober 2008
Deadline 1 januari 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Kamerleden drs. R. de Boer (ChristenUnie)
Commissie commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen archeologisch erfgoed
omgevingsvergunningen
Kamerstukken Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (30.844)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 5 - blz. 193

(...)

Blz. 205

De heer De Boer (CU):

In antwoord op onze vraag naar de bescherming van archeologische monumenten heeft de minister in de nadere memorie van toelichting helder aangegeven dat voor van rijkswege beschermde archeologische monumenten geen gebruik kan worden gemaakt van een omgevingsvergunning voordat een archeologische monumentenvergunning op grond van de Monumentenwet 1988 is verleend. Dat is klip en klaar. Veel onhelderder wordt het antwoord van de minister echter, als ze het heeft over terreinen waar sprake is van archeologische waarden of verwachtingen. Dan, aldus het antwoord van de minister ''kan'' via een omgevingsvergunning worden voorzien in de bescherming van archeologische belangen, dan biedt de Wabo de ''mogelijkheid'' de archeologische monumentenzorg bij de besluitvorming te betrekken. Dan ''kunnen bijvoorbeeld'' voorschriften aan die vergunning worden verbonden in het belang van de archeologische monumentenzorg. Mevrouw de voorzitter, dit is boterzacht. Over welke mogelijke voorschriften hebben wij het? Wie beoordeelt er uiteindelijk? Wij verzoeken de minister dringend om duidelijk aan te geven dat en ook hoe archeologische belangen via de Wabo moeten worden gewaarborgd.

Laat men goed bedenken dat ons bodemarchief maar één keer kan worden verstoord; daarna is het er niet meer. De praktijk is dat bij bouw- en aanlegactiviteiten archeologische waarden en belangen meer dan eens kind van de rekening zijn.

Blz. 250

Minister Cramer:

De heer De Boer heeft een vraag gesteld over het beschermingsniveau van archeologische monumenten onder de Wabo: hoe wordt dit gewaarborgd? Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de van rijkswege beschermde archeologische monumenten en de terreinen waar sprake is van archeologische waarden of verwachtingen waarop geen wettelijke bescherming rust. Voor beschermde archeologische monumenten blijft het huidige stelsel van de Monumentenwet 1988 van kracht. In combinatie met een afstemmingsregeling met omgevingsvergunningen zal dat verder vorm krijgen. Voor terreinen waar sprake is van archeologische waarden of verwachtingen, kan met een omgevingsvergunning worden voorzien in de bescherming van archeologische belangen. Voor onder meer bouw- en aanlegactiviteiten op locaties waarvoor in het bestemmingsplan

is aangegeven dat er sprake is van archeologische waarden of verwachtingen, biedt de Wabo de mogelijkheid om het belang van de archeologische monumentenzorg bij de besluitvorming te betrekken. De vergunningaanvrager kan in het kader van de Wabo verplicht worden, een archeologisch rapport te overleggen. Aan de omgevingsvergunning kunnen in voornoemd geval archeologische voorschriften worden verbonden. De heer De Boer vroeg mij dan ook of die helderheid vooraf is gewaarborgd. Ik zeg toe dat dit inderdaad vooraf gebeurt. Anders zou het achteraf niet meer kunnen worden geregeld.

De heer De Boer (ChristenUnie): De waarborgen gelden vooraf. De minister zei echter daarvoor dat de Wabo dit ''mogelijk kan'' regelen. Wat is het nu precies?

Minister Cramer:

Daarop ben ik in eerste termijn ook ingegaan. Dit hangt ervan af of er archeologische waarden of verwachtingen zijn. Die moeten natuurlijk wel eerst worden geïdentificeerd. Dan kun je het vooraf borgen.

Blz. 251

De heer De Boer (ChristenUnie): Als ze geïdentificeerd zijn, worden ze dus vooraf geborgd?

Minister Cramer: Ja.

De heer De Boer (ChristenUnie): Oké.


Brondocumenten


Historie