Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 13 maart 2018Parlementair jaar 2017/2018, 22e vergadering

Aanvang: 13.30 uur
Sluiting: 13.40 uur
Status: gecorrigeerd

Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Voorzitter: Broekers-Knol

Tegenwoordig zijn 69 leden, te weten:

Van Apeldoorn, Baay-Timmerman, Backer, Beuving, Van Bijsterveld, Bikker, Bredenoord, Brinkman, Broekers-Knol, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Dercksen, Peter van Dijk, Diederik van Dijk, Don, Duthler, Engels, Ester, Faber-van de Klashorst, Flierman, Ganzevoort, Gerkens, De Graaf, De Grave, Van Hattem, Ten Hoeve, Jorritsma-Lebbink, Van Kappen, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Klip-Martin, Knapen, Knip, Koffeman, Köhler, Kok, Kox, Kuiper, Lintmeijer, Lokin-Sassen, Martens, Nagel, Nooren, Oomen-Ruijten, Pijlman, Postema, Prast, Van Rij, Rinnooy Kan, Rombouts, Ruers, Schaap, Schalk, Schaper, Schnabel, Schouwenaar, Sent, Sini, Van der Sluijs, Stienen, Van Strien, Strik, Teunissen, Verheijen, Vlietstra, Vos, De Vries-Leggedoor, Wezel en Van Zandbrink.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Meijer en Overbeek, wegens verblijf buitenslands in verband met een verkiezingswaarnemingsmissie in Rusland;

Van de Ven, Atsma en Van Beek, wegens ziekte;

Huijbregts-Schiedon, wegens persoonlijke omstandigheden.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ingekomen is een beschikking van de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, d.d. 22 februari 2018, houdende aanwijzing van de heer A. Bosman tot plaatsvervangend lid van de NAVO Parlementaire Assemblee in plaats van de heer A. van den Bosch.

De Kamer heeft de volgende voornemens tot het sluiten, vaststellen, wijzigen of verlengen van verdragen, protocollen en overeenkomsten ontvangen:

(34839 (R2094), A; 34840 (R2095), A; 34865 (R2097), A; 34875 (R2099), A; 34876 (R2100), A).

Ik stel vast dat voor deze voornemens de termijnen zijn verstreken en dat wat deze Kamer betreft aan uitdrukkelijke goedkeuring van deze voornemens geen behoefte bestaat.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 18 oktober 2013 te Londen tot stand gekomen wijzigingen van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.4(8) (Trb. 2014, 46 en 144) (34742 (R2091));

het wetsvoorstel Wijziging van de Waterwet en van de Wet maritiem beheer BES in verband met de uitvoering van de wijziging van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972 (mariene geo-engineering) (34743);

het wetsvoorstel Wijziging van de Telecommunicatiewet en van de Mediawet 2008 (gebruiksbeperking frequentieruimte en digitale radio-omroep) (34799).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 13.40 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 13 maart 2018 onder voorbehoud:

Goedkeuring van de op 18 oktober 2013 te Londen tot stand gekomen wijzigingen van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.4(8) (Trb. 2014, 46 en 144) (34742 (R2091));

Wijziging van de Waterwet en van de Wet maritiem beheer BES in verband met de uitvoering van de wijziging van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972 (mariene geo-engineering) (34743);

Wijziging van de Telecommunicatiewet en van de Mediawet 2008 (gebruiksbeperking frequentieruimte en digitale radio-omroep) (34799);

b. het plenaire debat over de voorgenomen deelname van Nederland aan het EOM (33709, AE) te doen plaatsvinden op 3 april 2018;

c. het plenaire debat Algemene Europese Beschouwingen te doen plaatsvinden op 10 april 2018;

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid op 17 april 2018:

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke mogelijkheden om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme) (34746).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure) (34740);

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam (34761);

Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening (EU) nr. 2016/2134 van het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1236/2005 van de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (34800);

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn) (34808).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van het Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2017 (griffienr. 162596);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een koninklijk besluit d.d. 7 maart 2018, houdende benoeming van drs. S.A. Blok tot minister van Buitenlandse Zaken (griffienr. 162607);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag informele Europese Raad en Sahel-top van 23 februari 2018 (griffienr. 162514.01);

een, van alsvoren, inzake Verdrag betreffende de internationale burgerluchtvaart; Chicago, 7 december 1944 (griffienr. 162587);

een, van alsvoren, inzake Derde Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie; Brussel, 29 juni 2017 (griffienr. 162588);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 6 december 2017 te Colombo tot stand gekomen Verdrag inzake luchtdiensten tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Regering van de Staat Qatar (Trb. 2018,6), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 162608);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 26 februari 2018 (griffienr. 162519.01);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van de op 23 november 2017 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van Azerbeidzjan inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van dienstpaspoorten (Trb. 2017, 196), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 162609);

een, van alsvoren, ten geleide van een fiche wat werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake Verordening tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese High Performance Computing (griffienr. 162610);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het Verslag Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 20 februari 2018 (griffienr. 162611);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van het Openbaar jaarverslag AIVD 2017 (griffienr. 162595);

een, van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, inzake voornaamste budgettaire mutaties begrotingen Infrastructuur en Waterstaat sinds de tweede suppletoire begroting 2017 (griffienr. 162586);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake verslag Landbouw- en Visserijraad 19 februari 2018 (griffienr. 162474.01);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake Contouren loondispensatie Participatiewet (griffienr. 162589).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van de brief d.d. 5 maart 2018 aan de Tweede Kamer betreffende het Haïti-onderzoek uit 2012 (griffienr. 162590);

een, van alsvoren, ten geleide van het adviesaanvraag informatie en monitors sociaal domein (griffienr. 162605).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van L.D., inzake het drastisch verminderen van de huurtoeslag (griffienr. 162591).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van J.H.M.P., inzake elektrische auto (griffienr. 162585).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.