Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 24 april 2018Parlementair jaar 2017/2018, 28e vergadering

Aanvang: 13.30 uur
Sluiting: 13.36 uur
Status: gecorrigeerd

Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Voorzitter: Flierman

Tegenwoordig zijn 63 leden, te weten:

Aardema, Van Apeldoorn, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Van Bijsterveld, Bikker, Bredenoord, Brinkman, Bruijn, Dercksen, Peter van Dijk, Diederik van Dijk, Don, Duthler, Ester, Faber-van de Klashorst, Fiers, Flierman, Ganzevoort, Gerkens, De Graaf, De Grave, Van Hattem, Ten Hoeve, Huijbregts-Schiedon, Jorritsma-Lebbink, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Klip-Martin, Knapen, Koffeman, Köhler, Kok, Kox, Kuiper, Lokin-Sassen, Martens, Meijer, Nooren, Overbeek, Pijlman, Postema, Prast, Van Rij, Rinnooy Kan, Rombouts, Ruers, Schaap, Schalk, Schaper, Schnabel, Schouwenaar, Sent, Sini, Van der Sluijs, Van Strien, Teunissen, Verheijen, Vos, De Vries-Leggedoor, Wezel en Van Zandbrink.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Van Kappen, Knip en Vlietstra, wegens verblijf buitenslands in verband met deelname aan het Rose-Roth Seminar van de NAVO Parlementaire Assemblee;

Van de Ven, De Bruijn-Wezeman, Oomen-Ruijten, Strik en Stienen, wegens verblijf buitenslands in verband met het bijwonen van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa;

Nagel en Lintmeijer, wegens bezigheden elders;

Engels, wegens ziekte;

Broekers-Knol, wegens verblijf buitenslands in verband met deelname aan de Voorzittersconferentie van de Europese Unie.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik deel verder aan de Kamer mee dat de voorzitter en de Griffier zich hebben afgemeld, wegens verblijf buitenslands in verband met deelname aan de Voorzittersconferentie van de parlementen van de Europese Unie.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep in verband met het versterken van de governance van accountantsorganisaties (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties) (34677);

het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het inrichten van een fonds voor niet verhaalbare noodzakelijke kosten voor de continuïteit en kwaliteit van protocollen en voor de vergoeding van de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak (34810);

het wetsvoorstel Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet EZK en LNV 20..) (34860).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik sluit de vergadering.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 13.36 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 24 april 2018:

Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep in verband met het versterken van de governance van accountantsorganisaties (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties) (34677);

Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het inrichten van een fonds voor niet verhaalbare noodzakelijke kosten voor de continuïteit en kwaliteit van protocollen en voor de vergoeding van de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak (34810);

Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet EZK en LNV 20..) (34860);

b. de Algemene Financiële Beschouwingen te doen plaatsvinden op 20 december 2018;

c. het voorbereidend onderzoek van het Pakket Belastingplan 2018 te doen plaatsvinden door de vaste commissie voor Financiën op 27 november 2018 (onder voorbehoud) en de plenaire behandeling daarvan op 11 december 2018 (onder voorbehoud).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen (34456);

Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid) (34763);

Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het inrichten van een fonds voor niet verhaalbare noodzakelijke kosten voor de continuïteit en kwaliteit van protocollen en voor de vergoeding van de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak (34810);

Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet EZK en LNV 20..) (34860).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van de Koninklijke Besluiten houdende de benoemingen van de voorzitter en de leden van de afdeling klachtbehandeling van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de voorzitter en de leden van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden (griffienr. 162934);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van zijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake antwoorden op Kamervragen van het lid Snels (ingezonden 16 april 2018) (griffienr. 162936);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de Europese Raad van 22 en 23 maart 2018 (griffienr. 162659.01);

een, van alsvoren, ten geleide van zes fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling over de voltooiing van de kapitaalmarktunie tegen 2019 (griffienr. 162920);

een, van alsvoren, inzake Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, zoals gewijzigd; Londen, 15 juni 2017 (griffienr. 162943);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 11 december 2017 te Brussel tot stand gekomen Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436 (Trb. 2018, 35), alsmede een toelichtende nota bij dit Protocol (griffienr. 162944);

een, van alsvoren, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit (griffienr. 162945);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 17 april 2018 (griffienr. 162946);

een, van alsvoren, inzake voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen (griffienr. 162942);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Raad Buitenlandse Zaken van 16 april 2018 (griffienr. 162947);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake reactie evaluatie Rathenau Instituut (griffienr. 162933);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de geannoteerde agenda eurogroep en informele Ecofin-Raad 27 en 28 april en de geannoteerde agenda voor de IMF voorjaarsvergadering van 19 t/m 21 april te Washington (griffienr. 162926);

een, van alsvoren, ten geleide van de 21ste halfjaarsrapportage Belastingdienst (griffienr. 162927);

een, van alsvoren, inzake afwezigheid Mondeling overleg Europees Semester 2018 (griffienr. 162751.04);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake nadere onderbouwing verschillen dierenbeschermingsregimes Europees Nederland en Caribisch Nederland (griffienr. 162664.01).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van de brief d.d. 12 april 2018 aan de Tweede Kamer betreffende beantwoording vragen Tweede Kamer over gang van zaken rond het Rekenkameronderzoek naar de verantwoording van de hulpgelden Haïti in 2012 (griffienr. 162923);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van de erratumbrief van de Tweede Kamer bij het Verslag 2017 dat gepubliceerd is op 29 maart 2018 (griffienr. 162741.01).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van J.Z., inzake NL over 3 jaar (de gevolgen van de oneindige instroom migranten (griffienr. 162917);

een, van J.P., inzake uitsterven van Europeanen (griffienr. 162948).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Europese Zaken;

een, van L.d.B., inzake AOW (griffienr. 162918).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van W.V., inzake zorgen om de zorg aan kwetsbare burgers in Nederland (griffienr. 162928).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.