Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 6 november 2018Parlementair jaar 2018/2019, 6e vergadering

Aanvang: 13.30 uur
Sluiting: 13.47 uur
Status: gecorrigeerd

Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Voorzitter: Broekers-Knol

Tegenwoordig zijn 72 leden, te weten:

Aardema, Andriessen, Van Apeldoorn, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Van Bijsterveld, Bikker, Binnema, Brinkman, Broekers-Knol, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Dercksen, Peter van Dijk, Diederik van Dijk, Don, Duthler, Engels, Ester, Faber-van de Klashorst, Fiers, Flierman, Ganzevoort, Gerkens, Van Hattem, Ten Hoeve, Huijbregts-Schiedon, Jorritsma-Lebbink, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Klip-Martin, Knapen, Knip, Koffeman, Köhler, Kok, Kox, Kuiper, Van Leeuwen, Lintmeijer, Martens, Meijer, Nagel, Nooren, Oomen-Ruijten, Overbeek, Pijlman, Postema, Prast, Van Rij, Rinnooy Kan, Rombouts, Schaap, Schalk, Schaper, Schnabel, Schouwenaar, Sent, Sini, Van der Sluijs, Stienen, Van Strien, Strik, Van de Ven, Verheijen, Vink, Vlietstra, De Vries-Leggedoor, Wever, Wezel en Van Zandbrink.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Van Kappen, wegens deelname aan een verkiezingswaarnemingsmissie van de OVSE in de Verenigde Staten;

Lokin-Sassen, wegens persoonlijke omstandigheden;

Reuten, wegens ziekte.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

De Kamer heeft diverse voornemens tot het sluiten, vaststellen, wijzigen of verlengen van verdragen, protocollen en overeenkomsten ontvangen. Ik stel vast dat voor deze voornemens de termijnen zijn verstreken en dat wat deze Kamer betreft aan uitdrukkelijke goedkeuring van de volgende voornemens geen behoefte bestaat: 35051 (2109), A; 35053, A; 35023 (R2107), A; 35057, A)


Bekijk de video van dit verslagpunt

Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018) (34910).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 13.47 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 6 november 2018:

Regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018) (34910);

b. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid te doen plaatsvinden op 13 november 2018:

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's) (PbEU 2016, L 354) (34934);

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege enkele wijzigingen met betrekking tot pensioen (Verzamelwet pensioenen 2019) (35015);

c. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 4 december 2018:

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam (34761);

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Financiën te doen plaatsvinden op 27 november 2018 en de plenaire behandeling op 10/11 december 2018;

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden (Wet fiscale maatregel rijksmonumenten) (34556).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. het volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel:

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's) (PbEU 2016, L 354) (34934).

Dit wetsvoorstel zal in handen worden gesteld van de desbetreffende commissie;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 9 november 2018, alsmede de voortgangsrapportage handelsakkoorden (griffienr. 163956);

een, van alsvoren, ten geleide van het Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 4 en 5 oktober 2018 (griffienr. 163806.01);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake stand van zaken implementatie richtlijnen in het 3e kwartaal 2018 (griffienr. 163954);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Raad Buitenlandse Zaken van 15 oktober 2018 (griffienr. 163892.01);

een, van alsvoren, ten geleide van de dertien fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Verordening tot oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra (griffienr. 153953);

een, van alsvoren, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Verordening Europese Grens- en Kustwacht (griffienr. 163950);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Europese Raad van 17 en 18 oktober 2018 (griffienr. 163926);

een, van alsvoren, ten geleide van het Werkprogramma AIV 2018-2020 (griffienr. 163927);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Raad Algemene Zaken van 16 oktober 2018 (griffienr. 163830.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Europese Raad van 17 en 18 oktober 2018 (griffienr. 163926.01);

een, van de minister van Justitie en Veiligheid, ten geleide van het Evaluatieverslag Europees beleid inzake preventie en bestrijding van milieucriminaliteit (griffienr. 163964);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake verzoek voor een technische briefing inzake Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (griffienr. 163810);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake storting tweede tranche ten behoeve van het trustfonds voor de wederopbouw Sint Maarten (griffienr. 163987);

een, van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, ten geleide van het Jaarverslag 2017 Commissariaat voor de Media (griffienr. 163972);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofin-Raad 5 en 6 november 2018 (griffienr. 163968);

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake RFS Holdings B.V. - Fusieaankondiging Alawwal Bank en Saudi British Bank en schikkingsovereenkomst (griffienr. 163973);

een, van alsvoren, inzake Heroverweging pakket vestigingsklimaat (griffienr. 163928);

een, van alsvoren, inzake 22ste halfjaarsrapportage Belastingdienst (griffienr. 163983);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, inzake consultatie inzake het raakvlak tussen chemicaliën-, product en afvalwetgeving (griffienr. 163930);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, ten geleide van het verslag van de Raad voor Concurrentievermogen 27 en 28 september 2018 (griffienr. 163738.01);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake afschrift brief EK - Gezond vertrouwen in ontwikkeling van het Wmo-toezicht (griffienr. 163948);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake bekostigingsexperiment aanvullende beroepen ggz/fz (griffienr. 163939);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ten geleide van het verslag Landbouw- en Visserijraad 15 oktober 2018 (griffienr. 163967);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake onderzoek werking en effectiviteit loonkostensubsidie en loondispensatie (griffienr. 154865.37);

een, van alsvoren, inzake onderzoek Inspectie Aan het werk, en dan? (griffienr. 163981).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Financiële processen JSF; Internationaal samenwerken, nationaal controleren (griffienr. 163974).

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van J.L.K., inzake actie einde dienst (griffienr. 163931).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van D.S., inzake brandbrief Eerste en Tweede Kamer (griffienr. 163947).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Justitie en Veiligheid;

een, van G.V. te H., inzake rechtsongelijkheid en discriminatie door het ministerie van Financiën / belastingdienst (griffienr. 163979).

Dit geschrift wordt van belang voor de commissies voor Justitie en Veiligheid en voor Financiën;

een, van B.P.M.N., inzake ontspoorde arbeidskorting is verboden discriminatie niet-erkenden (griffienr. 158367.01);

een, van W.v.L., inzake belastingwetgeving (griffienr. 163986).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Financiën;

een, van H., inzake asbestdakenverbod (griffienr. 163943).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving;

een, van J.R.T. te O., inzake zorgen over de klimaatveranderingen (griffienr. 163976).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving;

een, van A. en R. v.S te W., inzake koolmonoxidevergiftiging van de zwemmer Maarten van der Weijden tijdens zijn elf-stedenzwemtocht (griffienr. 163984).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.