Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 15 januari 2019Parlementair jaar 2018/2019, 14e vergadering

Aanvang: 13.30 uur
Sluiting: 13.44 uur
Status: gecorrigeerd

Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Voorzitter: Broekers-Knol

Tegenwoordig zijn 74 leden, te weten:

Aardema, Andriessen, Van Apeldoorn, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Van Bijsterveld, Bikker, Binnema, Brinkman, Broekers-Knol, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Dercksen, Peter van Dijk, Diederik van Dijk, Don, Duthler, Engels, Ester, Faber-van de Klashorst, Fiers, Flierman, Ganzevoort, Gerkens, Van Hattem, Ten Hoeve, Huijbregts-Schiedon, Jorritsma-Lebbink, Van Kappen, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Klip-Martin, Knapen, Knip, Koffeman, Köhler, Kok, Kox, Kuiper, Van Leeuwen, Lintmeijer, Lokin-Sassen, Martens, Meijer, Nagel, Nooren, Oomen-Ruijten, Overbeek, Pijlman, Postema, Prast, Reuten, Van Rij, Rinnooy Kan, Rombouts, Schaap, Schalk, Schaper, Schnabel, Schouwenaar, Sent, Sini, Van der Sluijs, Stienen, Van Strien, Strik, Van de Ven, Verheijen, Vink, Vlietstra, De Vries-Leggedoor, Wever en Wezel.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat het volgende lid zich heeft afgemeld:

Van Zandbrink, wegens ziekte.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Kamerleden, collega's. Ik zou het heel prettig vinden als wij nu een hamerlijst hadden, maar die hebben wij niet, of als we nu een heel diepzinnig plenair debat zouden hebben, maar dat hebben wij niet. Wij hebben vandaag inderdaad niks. U kunt zich dan afvragen: waarom dan toch deze vergadering, waarom zitten we hier in de bankjes? Het is de eerste vergaderdag in het kalenderjaar 2019 en ik vind dat wij dat niet ongemerkt voorbij moeten laten gaan, zeker niet omdat het de laatste paar maanden van de huidige Kamer zijn. Om die reden heb ik besloten om toch kort een plenaire bijeenkomst te houden en deze vergadering te openen, maar ik zei zojuist al tegen de Griffier dat het belsignaal om te openen en het belsignaal om te sluiten misschien langer duren dan de totale vergadering.

Hoe het ook zij, ik heb zojuist bij de nieuwjaarsgroet voor u allemaal een paar onderwerpen genoemd en die noem ik nu nog even kort. Daarna sluit ik de vergadering weer. Dan gaan wij aan de slag, want er zijn wel heel drukbezette vaste Kamercommissievergaderingen. Dus als men zou denken dat we niks doen: wij werken hard en altijd!

Er zijn Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart en op 27 mei zijn er Eerste Kamerverkiezingen. Na 4 juni zien wij een groot aantal leden die nu in de bankjes zitten helaas niet meer terug, en ikzelf kom ook niet terug. Wat dat betreft vind ik het ook een voorrecht dat ik vandaag de eerste vergadering in 2019 van deze Kamer nog mocht openen. Vandaag is het ook een spannende dag vanwege de brexit. We hebben in 2019, behalve de brexit, ook spannende dagen vanwege de Provinciale Statenverkiezingen, de Eerste Kamerverkiezingen en de verkiezingen van het Europees Parlement. We hebben ook verkiezingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Er gaat dus heel wat gekozen worden dit jaar. Er zijn ook veel mensen die zich kandidaat hebben gesteld. Daarnaast hebben we het rapport van de staatscommissie parlementair stelsel. In het College van Senioren hebben wij daar zojuist over gesproken. We zijn in afwachting van de kabinetsreactie op het rapport. Dan kunnen we kijken hoe we verdergaan. Ik verwacht die reactie overigens over niet al te lange tijd. Dat een staatscommissie enige jaren, tweeënhalf jaar, bezig moet zijn om dat hele rapport te schrijven, is begrijpelijk, maar ik heb van de minister van Binnenlandse Zaken begrepen dat de benodigde tijd voor de kabinetsreactie niet langer dan een maand of drie zal zijn. Dat is dus heel mooi.

We hebben natuurlijk ook de brief binnengekregen van Herman Schaper. Hem hebben we zojuist toegesproken. Herman Schaper deelt in die brief mee dat hij per 16 januari 2019 — dat is morgen — zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer zal beëindigen. De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal zal ik van het ontslag op de hoogte stellen. Ik hoop dat we zo snel mogelijk iemand in zijn plaats kunnen beëdigen of de belofte kunnen laten afleggen.

Mij rest nu niets anders dan u allen een heel goede tijd toe te wensen. Als Voorzitter hoop ik dat wij gewoon drukke agenda's krijgen, want uiteindelijk is dat ons werk: met z'n allen discussiëren, debatteren, plenair, hier in deze zaal, over wetgeving die vanuit de Tweede Kamer naar ons toe is gekomen. Allemaal veel succes daarmee en veel succes in 2019!


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 13.44 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 22 januari 2019:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord) (34902);

b. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te doen plaatsvinden op 11 januari 2019:

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs (35007);

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid te doen plaatsvinden op 29 januari 2019:

Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie) (34231);

d. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 5 februari 2019:

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen) (34650);

e. het gezamenlijke plenaire debat van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 5 februari 2019:

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (33996);

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime (34471);

f. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 19 februari 2019:

Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers) (34878);

g. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 23 april 2019:

Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid) (34506).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie) (34231);

Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet) (34534);

Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten (34857);

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet) (34864);

Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik (35013);

Aanpassing van de Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Schepenwet in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van Ambtenaren (35071 (R2110);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35095 I);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35095-IIA);

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35095-IIB);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35095-III);

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35095-IV);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35095-V);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35095-VI);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35095-VII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35095-VIII);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35095-IX);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35095-X);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35095-XII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35095-XIII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35095-XV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35095-XVI);

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35095-XVII);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35095-A);

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35095-B);

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35095-C);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35095-J).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief d.d. 12 december 2018 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake toezeggingen aan Unilever (griffienr. 164272);

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, inzake afschrift brief Tweede Kamer inzake CTIVD (griffienr. 164329);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake verslag Europese Raad van 13 en 14 december 2018 (griffienr. 164260.01);

een, van alsvoren, inzake Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 10 december 2018 (griffienr. 164190.01);

een, van alsvoren, inzake Wijzigingen van de Voorschriften bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN); Genève, 26 januari 2018 (griffienr. 164281);

een, van alsvoren, inzake herzien fiche 1: Mededeling betreffende de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid bij de beleidsvorming van de EU (griffienr. 164300);

een, van alsvoren, inzake fiche 1: Mededeling EU-kader hormoonverstorende stoffen (griffienr. 164301);

een, van alsvoren, inzake Verslag Raad Algemene Zaken van 11 december 2018 (griffienr. 164232.01);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 8 januari 2019 (griffienr. 164323);

een, van alsvoren, ten geleide van fiche 1: Wijziging verordening lijst visumvrije- en visumplichtige landen in verband met brexit (griffienr. 164324);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, inzake Theories of Change en geografische focus van het OS-beleid (griffienr. 164302);

een, van alsvoren, inzake Decemberbrief 2018 (griffienr. 164303);

een, van de minister voor Rechtsbescherming, inzake Jaarplan Rechtspraak 2019 (griffienr. 164327);

een, van de minister van Justitie en Veiligheid, inzake stand van zaken implementatie aanbevelingen uit 2015 en 2016 van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (griffienr. 164284);

een, van alsvoren, inzake positie nabestaanden slachtoffers neerhalen vlucht MH17 (griffienr. 160547.03);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake uitvoering begroting 2018 (griffienr. 164287);

een, van alsvoren, inzake uitvoering begroting 2018 Koninkrijksrelaties en het BES-fonds (griffienr. 164288);

een, van alsvoren, inzake WNT-jaarrapportage 2017 (griffienr. 164325);

een, van alsvoren, inzake proces van behandeling van de wetgevingsproducten van het stelsel van de Omgevingswet (griffienr. 163810.03);

een, van alsvoren, inzake overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK vierde kwartaal (griffienr. 164266);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake halfjaarrapportage januari-juni 2018 Cft-BES (griffienr. 164274);

een, van alsvoren, inzake eerste voortgangsrapportage Wereldbak en wederopbouw Sint Maarten (griffienr. 164305);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake Rapport ResearchNed eerste onderzoek halvering collegegeld (griffienr. 162752.03);

een, van de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, inzake beleidsmatige mutaties na Najaarsnota (griffienr. 164304);

een, van de minister van Financiën, inzake rol, gebruik en acceptatie van contant geld in Nederland (griffienr. 164262);

een, van alsvoren, inzake Mededeling instelling Commissie toekomst accountancysector (griffienr. 164311);

een, van de minister van Defensie, inzake Rapportage internationale militaire samenwerking 2018 (griffienr. 164276);

een, van alsvoren, inzake beleidsmatige mutaties na Najaarsnota (griffienr. 164309);

een, van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, inzake voornaamste budgettaire mutaties van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sinds de tweede suppletoire begroting 2018 (griffienr. 164273);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Transportraad 3 december 2018 (griffienr. 164122.02);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, inzake uitstel BNC-fiches (griffienr. 164328);

een, van de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake begrotingswijzigingen ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2018 van Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds (griffienr. 164312);

een, van de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën, inzake kabinetsappreciatie najaarspakket Europees Semester 2019 (griffienr. 164285);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het ISZW rapport evaluatie individuele studietoeslag in de Participatiewet (griffienr. 164310);

een, van alsvoren, inzake Kamerbrief Commissie kinderopvang en vaccinatie (griffienr. 164059);

een, van de miinister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het verslag Raad WSBVC 6 december 2018 (griffienr. 164134.02);

een, van de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake SUWI-plannen 2019 (griffienr. 164333);

een, van de minister voor Medische Zorg en Sport, inzake Wijziging tariefsoort eerstelijnsdiagnostiek (griffienr. 164307).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Focus op de Nederlandse bijdrage aan de wederopbouw van Sint Maarten (griffienr. 164277);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport Brexit; Voorbereiding op financiële en economische gevolgen, en consequenties voor de Douane (griffienr. 161187.54).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van M.A.B. te Z, inzake brandbrief aan regering inzake strafbare feiten van het IFV te Zoetermeer jegens hem en zijn bedrijven de afgelopen tien jaar (griffienr. 164290).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Justitie en Veiligheid;

een, van R.V., inzake VMBO Maastricht Punten PTA alleen voor leerjaar 4? (griffienr. 163391.04).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van M.P.G.T., inzake stemming over verhoging lage btw-tarief van6% naar 9% (griffienr. 163886.10).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Financiën;

een, van G.Z. te E.C., inzake artikel Snel saneren asbestdaken (griffienr. 164291).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving;

een, van L.M. te M., inzake uitzetting Culemborgse jongens en andere kinderen (griffienr. 164211.02);

een, van R.W. te M., inzake uitzetting kinderen (griffienr. 164211.03);

een, van B.d.J., inzake uitzetting (griffienr. 164211.04);

een, van M.v.d.B., inzake uitzetting kinderen Culemborg (griffienr. 164211.05).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.