Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 11 juni 2019Parlementair jaar 2018/2019, 34e vergadering

Aanvang: 13.30 uur
Sluiting: 14.07 uur
Status: ongecorrigeerd

Een verslag met de status "ongecorrigeerd" is niet voor citaten en er kan geen recht aan ontleend worden.

Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Tijdelijke voorzitter: Backer

Tegenwoordig zijn 75 leden, te weten:

Adriaansens, Van Apeldoorn, Arbouw, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Van Ballekom, Beukering, Bezaan, Bikker, De Blécourt-Wouterse, De Boer, Bredenoord, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Van der Burg, Cliteur, Crone, Dessing, Diederik van Dijk, Dittrich, Doornhof, Essers, Ester, Faber-van de Klashorst, Frentrop, Ganzevoort, Geerdink, Gerbrandy, Gerkens, Van Gurp, Van Hattem, Van Huffelen, Huizinga-Heringa, Janssen, Jorritsma-Lebbink, Karimi, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Klip-Martin, Kluit, Knapen, Koffeman, Koole, Kox, Van der Linden, Meijer, Moonen, Nanninga, Nicolaï, Nooren, Oomen-Ruijten, Otten, Van Pareren, Pijlman, Pouw-Verweij, Prins, Recourt, Rietkerk, Rombouts, Van Rooijen, Rookmaker, Rosenmöller, Schalk, Sent, Stienen, Van Strien, Teunissen, Veldhoen, Vendrik, Verkerk, Vos, De Vries, Van Wely en Wever.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De tijdelijke voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat er geen afmeldingen zijn.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De tijdelijke voorzitter:

Ingevolge artikel 6, eerste lid, van het Reglement van Orde, is mij de leiding van deze vergadering opgedragen.

Ik verzoek de leden die de presentielijst nog niet hebben getekend, dat alsnog te doen. De presentielijst ligt hier naast de Griffier.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Beëdiging tijdelijke voorzitter en toegelaten leden

Aan de orde is de beëdiging van de tijdelijke voorzitter en de toegelaten leden.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De tijdelijke voorzitter:

Overeenkomstig artikel 6, tweede lid, van het Reglement van Orde zal ik als eerste ten overstaan van uw Kamer de voorgeschreven verklaring en belofte afleggen. Daarna zal ik de leden tot wier toelating is besloten, verzoeken de voorgeschreven eed dan wel de verklaring en belofte af te leggen.

Ik verzoek de leden om te gaan staan.

De tijdelijke Voorzitter legt, nadat de Griffier het formulier heeft voorgelezen, de bij de wet voorgeschreven verklaring en belofte af.

De tijdelijke voorzitter:

U kunt weer gaan zitten. Wij gaan nu verder met het afleggen van de eed dan wel de verklaring en belofte door de leden tot wier toelating is besloten.

Voor de goede orde en de Handelingen vermeld ik dat van de heer P.B. Cliteur te Amsterdam en de heer L.P. van der Linden te Barendrecht inmiddels de originele gewaarmerkte afschriften van de gegevens uit de Basisregistratie Personen zijn ontvangen, waaruit hun Nederlanderschap blijkt.

De leden Atsma, Baay, Van Ballekom, Bezaan, Bikker, De Blécourt-Wouterse, Bruijn, Van Dijk, Doornhof, Essers, Ester, Faber, Gerkens, Van Hattem, Huizinga-Heringa, A.J.M. van Kesteren, N.J.J. van Kesteren, Knapen, Oomen-Ruijten, Prins, Rietkerk, Rombouts, Van Rooijen, Rookmaker, Rosenmöller, Schalk, Van Strien, Verkerk, Vos, Van Wely en Wever leggen vervolgens in handen van de tijdelijke Voorzitter de bij de wet voorgeschreven eed af.

De leden Adriaansens, Van Apeldoorn, Arbouw, De Boer, Bredenoord, De Bruijn-Wezeman, Van der Burg, Cliteur, Crone, Dittrich, Frentrop, Ganzevoort, Geerdink, Gerbrandy, Van Gurp, Van Huffelen, Janssen, Jorritsma-Lebbink, Karimi, Klip-Martin, Kluit, Koffeman, Koole, Kox, Van der Linden, Meijer, Nanninga, Nicolaï, Nooren, Otten, Pijlman, Recourt, Sent, Stienen, Teunissen, Veldhoen, Vendrik en De Vries leggen in handen van de tijdelijke Voorzitter de bij de wet voorgeschreven verklaring en belofte af.

De tijdelijke voorzitter:

Dan wens ik de leden geluk met hun benoeming en installatie tot lid van deze Kamer.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Onderzoek geloofsbrieven vijf benoemde leden en beëdiging

Aan de orde is het onderzoek van de geloofsbrieven van vijf benoemde leden en de beëdiging van deze vijf benoemde leden.

De tijdelijke voorzitter:

Dan gaan wij nu over tot het onderzoek van de geloofsbrieven van de benoemde leden, de heer A.J.A. Beukering, de heer J. Dessing, mevrouw C.P.M. Moonen, de heer J. van Pareren en mevrouw N.J.F. Pouw-Verweij. Zoals vorige week aan de Kamer gemeld, kon van deze leden het geloofsbrievenonderzoek nog niet worden afgerond. Dat gaan we dus vandaag doen.

Ik deel aan de Kamer mede dat door mij zijn benoemd tot leden van de commissie tot onderzoek van deze geloofsbrieven mevrouw A.M.V. Gerkens, voorzitter, mevrouw R.G. de Bruijn-Wezeman, lid, en mevrouw C. Teunissen, lid.

Ik deel aan de Kamer mee dat de ingekomen missiven van de voorzitter van het centraal stembureau en de geloofsbrieven van de heer A.J.A. Beukering, de heer J. Dessing, mevrouw C.P.M. Moonen, de heer J. van Pareren en mevrouw N.J.F. Pouw-Verweij inmiddels in handen zijn gesteld van deze commissie.

Ik schors deze vergadering voor een kort ogenblik om de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven de gelegenheid te geven haar onderzoek af te ronden. Ik verzoek de leden wel even op hun plaats te blijven — dat onderzoek zal niet heel erg lang duren — en de onderlinge felicitaties nog heel even uit te stellen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De tijdelijke voorzitter:

Ik geef het woord aan mevrouw Gerkens. Zij zal verslag doen van haar onderzoek.

Mevrouw Gerkens, voorzitter der commissie:

Dank u wel, voorzitter. De commissie welke de geloofsbrieven van de benoemde leden van de Kamer de heer A.J.A. Beukering, de heer J. Dessing, mevrouw C.P.M. Moonen, de heer J. Van Pareren en mevrouw N.J.F. Pouw-Verweij heeft onderzocht, heeft de eer te rapporteren dat de geloofsbrieven en de daarbij ingevolge de Kieswet overgelegde bescheiden in orde zijn bevonden.

Het rapport van de commissie is neergelegd ter Griffie ter inzage voor de leden.

De commissie adviseert de Kamer om de heer A.J.A. Beukering te 's-Gravenhage, de heer J. Dessing te Zaandam, mevrouw C.P.M. Moonen te Breda, de heer J. van Pareren te 's-Gravenhage en mevrouw N.J.F. Pouw-Verweij te Maarssen als lid van de Kamer toe te laten.

Dank u wel, voorzitter.

De tijdelijke voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Gerkens, voor het uitbrengen van het rapport en de commissie voor het verrichten van haar taak. Ik stel aan de Kamer voor het advies van de commissie te volgen en het volledige rapport in de Handelingen te doen opnemen.

Daartoe wordt besloten.

(Het rapport is opgenomen aan het eind van deze editie.)

De tijdelijke voorzitter:

Ik verzoek de Griffier de heer Beukering, de heer Dessing, mevrouw Moonen, de heer Van Pareren en mevrouw Pouw-Verweij binnen te leiden. Ik verzoek alle leden te gaan staan.

Nadat de heer A.J.A. Beukering, de heer J. Dessing, mevrouw C.P.M. Moonen, de heer J. van Pareren en mevrouw N.J.F. Pouw-Verweij door de Griffier zijn binnengeleid, leggen de heer A.J.A. Beukering, mevrouw C.P.M. Moonen, de heer J. van Pareren en mevrouw N.J.F. Pouw-Verweij in handen van de tijdelijke voorzitter de bij de wet voorgeschreven eed af en de heer J. Dessing de bij de wet voorgeschreven verklaring en belofte.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De tijdelijke voorzitter:

Dan dank ik ook u en wens ik ook u geluk met uw benoeming. We kunnen weer gaan zitten.

Alvorens u gaat zitten, verzoek ik u, mevrouw Moonen en meneer Dessing, even de presentielijst te tekenen. Die kon u eerst nog niet tekenen omdat u niet beëdigd was. Daarna kunt u plaatsnemen in de bankjes.

Ik vermeld dat er na afloop van de openbare vergadering tot 15.00 uur gelegenheid is voor persoonlijke gelukwensen in de Hall.

Van 15.00 uur tot 16.30 uur zal de Griffier met enkele medewerkers een introductieprogramma verzorgen in deze plenaire zaal. Daarbij zijn alle leden welkom, ook de leden die terugkeren en deel uitmaakten van de Kamer in vorige samenstelling. U wordt aangeraden uw iPad mee te nemen naar deze bijeenkomst.

Verder heeft u de nieuwe druk van het Reglement van Orde op uw tafel kunnen vinden. Het boekwerkje bevat nog een aantal belangrijke reglementen, waaronder de gedragscode integriteit voor Eerste Kamerleden, die ik graag onder uw aandacht breng.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De tijdelijke voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Instelling commissies

Aan de orde is de instelling van commissies.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De tijdelijke voorzitter:

Ik stel aan de Kamer voor voor de zittingsperiode die thans een aanvang neemt, de volgende vaste commissies in te stellen:

 • Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ);
 • Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO);
 • Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZ/LNV);
 • Europese Zaken (EUZA);
 • Financiën (FIN);
 • Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ);
 • Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO);
 • Justitie en Veiligheid (J&V);
 • Koninkrijksrelaties (KOREL);
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW);
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW),
 • Verzoekschriften;
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Kan de Kamer zich hiermee verenigen? Dat lijkt het geval. Dan zijn de commissies hiermee ingesteld. Daarmee zijn wij aangekomen bij het einde van deze eerste vergadering van de nieuwe Kamerperiode.

Voordat ik de vergadering sluit, wil ik alle leden vragen zich voor het rostrum op te stellen voor een foto. Daarna wil ik de 44 nieuwe leden vragen om nog even te blijven staan voor een aparte foto. U bent daarna van harte welkom in de Hall.

Het staat in het protocol dat ik de vergadering formeel moet sluiten en daarna nemen wij de foto. Ik sluit de vergadering.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 14.07 uur.