Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 18 juni 2019Parlementair jaar 2018/2019, 35e vergadering

Aanvang: 13.30 uur
Sluiting: 13.49 uur
Status: gecorrigeerd

Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Voorzitter: Backer

Tegenwoordig zijn 72 leden, te weten:

Adriaansens, Van Apeldoorn, Arbouw, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Van Ballekom, Beukering, Bezaan, Bikker, De Blécourt-Wouterse, De Boer, Bredenoord, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Van der Burg, Cliteur, Crone, Diederik van Dijk, Dittrich, Doornhof, Essers, Ester, Faber-van de Klashorst, Frentrop, Ganzevoort, Geerdink, Gerbrandy, Gerkens, Van Gurp, Van Hattem, Van Huffelen, Huizinga-Heringa, Janssen, Jorritsma-Lebbink, Karimi, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Klip-Martin, Kluit, Knapen, Koffeman, Koole, Kox, Van der Linden, Meijer, Moonen, Nanninga, Nicolaï, Nooren, Oomen-Ruijten, Otten, Van Pareren, Pijlman, Prins, Recourt, Rietkerk, Van Rooijen, Rookmaker, Rosenmöller, Schalk, Sent, Stienen, Van Strien, Teunissen, Veldhoen, Vendrik, Verkerk, Vos, De Vries, Van Wely en Wever.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De tijdelijke voorzitter:

Ik open de vergadering.

Hoewel alles op deze eerste vergadering na de beëdiging vanzelfsprekend lijkt, is het dat niet, want het is onze eerste echte vergadering als een eerste werkdag in de nieuwe samenstelling. Wij beraadslagen als volksvertegenwoordigers in openbare zitting. Daarom zal ik hier en daar in aanvulling op de verplichte teksten wat uitgebreider stilstaan bij de procedure of inhoud van hetgeen hier ter tafel komt.

We gaan beginnen!


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De tijdelijke voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Dessing, Rombouts en Pouw-Verweij, wegens bezigheden buitenslands; zij beleven dit moment dus niet mee.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Wij hebben vandaag een aantal onderwerpen op de agenda van verschillende aard:

 • een kennisgeving;
 • een onderwerp ter besluitvorming, instemmingsrecht;
 • de benoeming van commissieleden, voorzitters en vicevoorzitters;
 • de vaststelling van het profiel en de procedure voor de verkiezing van de Voorzitter.

De kennisgeving als eerste.

Het betreft de ingekomen stukken. Die kunt u terugvinden op een lijst die in de zaal ter inzage ligt.

Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan, dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik heb deze gebeeldhouwde zin acht jaar lang vanuit de bankjes beluisterd en ik heb me afgevraagd: wáár ligt die lijst? Ik weet het nu: die ligt dáár. Dus als u interesse heeft, dan kunt u die raadplegen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schalk (SGP):

Er ligt geen lijst!


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan wordt daar straks voor gezorgd.

Dan komen we nu toe aan het eerste inhoudelijke onderwerp.

Bij brief van 4 juni 2019 is door de minister voor Rechtsbescherming een instemmingsverzoek aan de Kamer gedaan, Kamerstuk 32317, onder de letter KB. De regering heeft, kort gezegd, aan de Kamer verzocht om tijdens de komende bijeenkomsten van de Raad van Ministers te Brussel te kunnen instemmen met de herziening van Verordening Brussel II-bis. Dit betreft een wijziging van een EU-verordening over justitiële samenwerking op het terrein van huwelijkszaken, ouderlijke verantwoordelijkheid en gezag, omgangsrechten en kinderontvoering.

Het instemmingsrecht van deze Kamer is gebaseerd op de Goedkeuringswet bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met protocollen en bijlagen (Trb. 2008, 11), beter bekend als het Verdrag van Lissabon.

De vaste commissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad van deze Kamer is vanochtend voor de eerste keer in nieuwe samenstelling bijeen geweest en heeft hierover een advies aan de plenaire vergadering geformuleerd. Dat advies heb ik inmiddels per brief van de voorzitter, mevrouw Faber, ontvangen. Deze brief is als bijlage toegevoegd aan de plenaire agenda.

De commissie adviseert de Kamer om het verzoek van de regering in te willigen en de regering toe te staan aan de totstandkoming van deze herziening van Verordening Brussel II-bis mee te werken.

Kan de Kamer zich met dit advies van de commissie verenigen?

Dat is het geval.

Zijn er fracties die daarbij aantekening vragen? Aantekening betekent dat als het ter stemming zou zijn gekomen, u geacht wordt tegen gestemd te hebben.

Ik zie dat dit niet het geval is.

Ik zal de minister voor Rechtsbescherming op de hoogte stellen van het besluit van deze Kamer.

Ik vervolg nu de vergadering met de benoeming van de leden, voorzitters en vicevoorzitters van de vaste commissies. In onze vergadering vorige week zijn de vaste commissies als zodanig ingesteld.

Ik deel aan de Kamer mee dat ik ingevolge artikel 36 van het Reglement van Orde heden de leden van de commissies heb aangewezen. De samenstelling van de commissies wordt integraal opgenomen in de Handelingen.

Verder heb ik heden ingevolge artikel 37 van het Reglement van Orde tot voorzitters en vicevoorzitters van de vaste commissies benoemd. Ik zal ze integraal aan u voordragen:

 • de heer Dittrich als voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ);
 • de heer Nicolaï als vicevoorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ);
 • de heer Van Apeldoorn als voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO);
 • de heer Van Ballekom als eerste vicevoorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO);
 • mevrouw Huizinga-Heringa als tweede vicevoorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO);
 • de heer N.J.J. van Kesteren als voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV);
 • de heer Van der Linden als vicevoorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat /Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV);
 • mevrouw Oomen-Ruijten als voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken (EUZA);
 • de heer Van Apeldoorn als vicevoorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken (EUZA);
 • de heer Otten als voorzitter van de vaste commissie voor Financiën (FIN);
 • mevrouw Karimi als vicevoorzitter van de vaste commissie voor Financiën (FIN);
 • mevrouw Faber-van de Klashorst als voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ);
 • mevrouw Nanninga als vicevoorzitter van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ);
 • de heer Meijer als voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO);
 • mevrouw Nooren als vicevoorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO);
 • mevrouw De Boer als voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V);
 • de heer Van Wely als vicevoorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V);
 • de heer Rosenmöller als voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL);
 • de heer De Vries als vicevoorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL);
 • mevrouw Bikker als voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW);
 • mevrouw Sent als voorzitter van de vaste commissie …

Ik sla de heer Pijlman over. Hoe kan het? Wat een vergissing. De heer Pijlman wil mij dit wel vergeven, hoop ik.

 • de heer Pijlman als vicevoorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW);
 • mevrouw Sent als voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW);
 • de heer Wever als vicevoorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW);
 • mevrouw Adriaansens als voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS);
 • de heer Van Pareren als vicevoorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS);
 • de heer Van Strien als voorzitter van de vaste commissie voor de Verzoekschriften.

Zoals gezegd, zal de complete samenstelling van de commissies — ik herhaal het nog maar eens voor degenen wiens naam niet is genoemd — terug te vinden zijn in de bijlage die zal worden opgenomen in de Handelingen.

Tot zover de benoemingen.

(De samenstelling van de commissies is opgenomen aan het eind van deze editie.)


Bekijk de video van dit verslagpunt

Procedure verkiezing Voorzitter

Aan de orde:

- de vaststelling van de profielschets van de Voorzitter (CXXXVI, letter A);

- de vaststelling van de verdere procedure van de verkiezing van de Voorzitter.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De tijdelijke voorzitter:

Zoals u weet kiest de Kamer haar eigen Voorzitter en ondervoorzitters. U heeft gelezen in de mededelingen van de Griffier dat de verkiezing van de Voorzitter zal plaatsvinden op 2 juli. Daarna zal op 9 juli de verkiezing van de ondervoorzitters plaatsvinden. Die procedure staat voor een volgende week op de agenda.

Vandaag concentreren wij ons op het profiel en de procedure van verkiezing van de Voorzitter. De profielschets van de Voorzitter heeft u afgelopen week ontvangen en ongetwijfeld gelezen. De tekst, zeg ik even ter verklaring, zoals deze nu aan u wordt voorgelegd, is het resultaat van besluitvorming en vaststelling in de bespreking van het College van Senioren.

Daaraan ten grondslag heeft gelegen het profiel waarop mevrouw Broekers-Knol in 2015 is herkozen, met dien verstande dat er drie aanpassingen zijn:

 • er is een vereiste toegevoegd waarin tot uitdrukking komt dat de nieuwe Voorzitter een rol gaat vervullen bij de handhaving van de recent aanvaarde gedragscode integriteit;
 • ingevoegd bij de tijdsbesteding is het woord "minimaal" voor "2,5 à 3 dagen";
 • "gedegen parlementaire ervaring" is geworden "parlementaire ervaring".

Zo ligt de profielschets nu voor. Wenst een van de leden daarover het woord te voeren? Dat is kennelijk niet het geval.

Dan hebben wij de profielschets hiermee vastgesteld.

Wij komen bij de volgende stap, de vaststelling van de verdere procedure van de verkiezing van de Voorzitter.

Ik stel aan de Kamer voor dat de kandidaatstelling na deze vergadering is geopend, en dat belangstellenden dat schriftelijk kenbaar kunnen maken door middel van een brief aan de Eerste Kamer ter attentie van de Griffier. Die brief dient uiterlijk op 28 juni om 12.00 uur door de Griffier te zijn ontvangen.

De Griffier zendt de ingekomen kandidaatstellingsbrieven in afschrift aan u allen.

In de plenaire vergadering van 2 juli 2019 krijgen de kandidaten, in alfabetische volgorde, maximaal vijf minuten de gelegenheid om een toelichting te geven op hun kandidatuur. Aansluitend daarop kunnen leden van de Kamer vragen stellen aan de kandidaten.

Tot slot volgt dan de stemming — dat kan in meer rondes zijn — overeenkomstig artikel 113 e.v. van het Reglement van Orde.

Wenst een van de leden over de procedure zoals voorgesteld het woord?

Dat is niet het geval. Dan is aldus besloten.

Daarmee hebben wij alle onderwerpen voor het plenaire deel van deze eerste werkdag afgerond. De werkzaamheden gaan verder in commissieverband.

Ik heb vastgesteld dat alle commissies vanmiddag vergaderen en ook een ruim gevulde agenda hebben. U maakt dus een vliegende start.

Ik beveel u van harte aan om na de laatste commissievergadering deel te nemen aan de sessie over het gebruik van de vergaderapp en de websites van de Kamer, die vanmiddag om 16.30 uur zal plaatsvinden.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 13.49 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (34687);

Wijziging van Boek 8 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en 2013, 42) (Uitvoeringswet Rotterdam Rules) (34991);

Invoering van een wettelijk mechanisme ten behoeve van de beslechting van belastinggeschillen tussen lidstaten van de Europese Unie (Wet fiscale arbitrage) (35110);

Implementatie van de richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PbEU 2017, L 198) (35160);

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht (35175).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van het koninklijk besluit d.d. 11 juni 2019, houdende de benoeming van mw. Mr. A. Broekers-Knol als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (griffienr. 165154);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling versterking rechtsstatelijkheid in de EU (griffienr. 165157);

een, van alsvoren, inzake Overeenkomst tot oprichting van de Square Kilometre Array Observatory; Rome, 12 maart 2019 (griffienr. 165156);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 18 juni 2019 (griffienr. 165147);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag informele Europese Raad van 28 mei 2019 (griffienr. 165044.01);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 17 juni 2019 (griffienr. 165146);

een, van alsvoren, inzake kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2019 (griffienr. 165169);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Raad Algemene Zaken van 21 mei 2019

(griffienr. 164962.01);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het verslag Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 16 mei 2019 (griffienr. 164961.01)

een, van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie, inzake Tweede voortgangsrapportage CTIVD werking Wiv 2017 (griffienr. 162578.23);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2018 (griffienr. 165143);

een, van alsvoren, inzake onderzoekskaders 2017, versie 2019 Inspectie van het Onderwijs en verslagen van het overleg met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld, jaarverslag inspectie van het Onderwijs 2018 en ontwerp jaarwerkplan inspectie van het onderwijs 2020 (griffienr. 165165);

een, van de minister van Financiën, inzake Aanpassing Kapitaalbeleid DNB (griffienr. 165148);

een, van de staatssecretaris van Defensie, inzake Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project militair radarstation Herwijnen (griffienr. 165167);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, ten geleide van de geannoteerde agenda Milieuraad 26 juni 2019 (griffienr. 165166);

een, van de minister van Economische Zaken en Klimaat, ten geleide van de geannoteerde agenda energieraad 25 juni 2019 (griffienr. 165164);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel (griffienr. 164499.02);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 18 juni 2019 (griffienr. 165142);

Een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake kabinetsreactie Evaluatie Wet Kinderombudsman (griffienr. 161438.01).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het Rapport Datagedreven selecties van aangiften door de Belastingdienst (griffienr. 165149);

een, van alsvoren, inzake afschrift d.d. 4 juni 2019 aan de Tweede Kamer betreffende Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) met addendum (griffienr. 164966.05);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief d.d. 4 juni 2019 aan de Tweede Kamer inzake Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) met addendum (griffienr. 164966.06);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief d.d. 4 juni 2019 aan de Tweede Kamer betreffende Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) met addendum (griffienr. 164966.07);

een, van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, ten geleide van het Jaarverslag IGK 2018 (griffienr. 164984).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van J.v.R. te E., inzake achterstallig groot onderhoud bij Nederlands parlementair stelsel (griffienr. 165150).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van R.V. te A., inzake fiscalisering gettovergoeding (griffienr. 165152).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Financiën;

een, van E.v.H, inzake roofbouw leefomgeving Utrecht Oost (griffienr. 165144).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.