Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 14 januari 2020Parlementair jaar 2019/2020, 15e vergadering

Aanvang: 13.30 uur
Sluiting: 13.36 uur
Status: gecorrigeerd

Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Voorzitter: Bruijn

Tegenwoordig zijn 71 leden, te weten:

Adriaansens, Van Apeldoorn, Arbouw, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Van Ballekom, Beukering, Bezaan, Bikker, De Blécourt-Wouterse, De Boer, Bredenoord, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Van der Burg, Cliteur, Crone, Dessing, Van Dijk, Dittrich, Essers, Ester, Faber-van de Klashorst, Frentrop, Ganzevoort, Geerdink, Gerbrandy, Gerkens, Van Gurp, Van Hattem, Van Huffelen, Huizinga-Heringa, Janssen, Jorritsma-Lebbink, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Klip-Martin, Kluit, Knapen, Koffeman, Koole, Van der Linden, Meijer, Moonen, Nanninga, Nicolaï, Nooren, Oomen-Ruijten, Otten, Van Pareren, Pijlman, Prins-Modderaar, Recourt, Rietkerk, Rombouts, Van Rooijen, Rookmaker, Rosenmöller, Schalk, Sent, Stienen, Van Strien, Teunissen, Veldhoen, Vendrik, Verkerk, Vos, De Vries, Van Wely en Wever.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik open de vergadering.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Doornhof, wegens bezigheden elders;

Karimi, wegens verblijf buitenslands;

Kox en Pouw-Verweij, wegens ziekte.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

2020 is het eerste volle kalenderjaar in deze samenstelling van de Kamer, nadat wij in juni 2019 zijn aangetreden. Dit wordt tevens het laatste volle kalenderjaar van het kabinet-Rutte III, want in maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen voorzien.

Naar verwachting behandelen we dit jaar weer een paar honderd wetsvoorstellen. Dat wordt veel werk en dat moet grondig gebeuren. Wij toetsen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Dat is onze corebusiness, zou ik bijna zeggen.

Onder die wetsvoorstellen zijn er ook enkele die het kabinet heeft gedaan naar aanleiding van de adviezen van de staatscommissie parlementair stelsel van Johan Remkes. Dat zijn voorstellen die ons als Eerste Kamer direct aangaan.

Ook dit jaar staan wij, net als in de tweede helft van 2019, stil bij 75 jaar bevrijding. Dat gebeurt overal in het land, maar natuurlijk ook in deze Kamer zelf. Drie Eerste Kamerleden keerden na de bevrijding niet terug uit gevangen- of ballingschap. En het zou nog tot november 1945 duren voor het parlement weer in volle samenstelling bijeenkwam.

In onze Handelingenkamer herinnert een lege plank, of liever gezegd een leeg deel van een plank, aan de periode dat de Eerste Kamer niet vergaderde in de periode 1940-1945. De bezetter schortte op 24 juni 1940 de werkzaamheden van de Staten-Generaal tot nader order op.

Het is dit jaar daarnaast 100 jaar geleden dat de eerste vrouwelijke senator haar intrede deed. Op 23 maart 1920 werd Carry Pothuis-Smit beëdigd als lid van de Eerste Kamer. Ook hierbij zullen wij dit jaar stilstaan.

Graag noem ik ook nog enkele onderwerpen die niet direct met ons werk in de Kamer te maken hebben.

Zo zal aan het eind van deze maand het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten, naar het zich laat aanzien. Veel is nog onzeker, maar het vertrek uit de EU zal grote gevolgen hebben, ook voor ons land en zelfs voor ons werk hier.

Op 24 oktober is het 75 jaar geleden dat de Verenigde Naties werden opgericht. Ons land was een van de 51 lidstaten die daarvan sinds het begin deel uitmaken. De Verenigde Naties hebben zich de afgelopen 75 jaar ingezet voor de vrede door internationale samenwerking en collectieve veiligheid. Anno 2020 zijn 193 landen lid van de Verenigde Naties.

Tot besluit wens ik ons allen een goed jaar met veel grondige debatten toe!

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De Kamer heeft diverse voornemens tot het sluiten, vaststellen, wijzigen of verlengen van verdragen, protocollen en overeenkomsten ontvangen. Ik stel vast dat voor deze voornemens de termijnen zijn verstreken en dat wat deze Kamer betreft aan uitdrukkelijke goedkeuring van de volgende voornemens geen behoefte bestaat: 35342, A; 23908-(R1519), CB; 35343-(R2140), A; 35346-(R2141), A; 35365, A.

Ingekomen zijn beschikkingen van de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal houdende aanwijzing van:

  • de heer J. van Pareren tot lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, en de heer A.J.A. Beukering tot plaatsvervangend lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad;
  • de heer A.J.A. Beukering tot plaatsvervangend lid van de NAVO-Parlementaire Assemblee;
  • de heer A.J.A. Beukering tot plaatsvervangend lid van de OVSE-Parlementaire Assemblee;
  • de heer P.M.L. Frentrop tot lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie;
  • de heer J. van Pareren tot plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.

Wij wensen de heren veel succes in deze functies.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 13.36 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking te doen plaatsvinden op 14 januari 2020:

Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk (Trb. 2012, 226), en de op 15 november 2018 te 's-Gravenhage tot stand gebrachte notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten (Trb. 2018, 216) (35143 (R2120));

b. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning te doen plaatsvinden op 14 januari 2020:

Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties) (35218);

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te doen plaatsvinden op 14 januari 2020:

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs (35310);

d. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 21 januari 2020 (onder voorbehoud):

Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit) (35130 (R2119));

e. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel en besluit te doen plaatsvinden op 28 januari 2020 onder voorbehoud:

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet) (34986);

Besluit van ….tot aanvulling van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit, de intrekking en wijziging van andere besluiten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringsbesluit Omgevingswet) (34986, D);

f. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Financiën te doen plaatsvinden op 28 januari 2020:

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten) (35179);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens) (35238);

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn) (35245);

g. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 4 februari 2020:

Staatscommissie Parlementair Stelsel (34430).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten (35063);

Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk (Trb. 2012, 226), en de op 15 november 2018 te 's-Gravenhage tot stand gebrachte notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten (Trb. 2018, 216) (35143 (R2120));

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten) (35179);

Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties) (35218);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens) (35238);

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn) (35245);

Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage) (35254);

Wijziging van de Mediawet 2008 houdende verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar (35268);

Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet tot aanpassing van de regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte (35273);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35350-IIA);

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35350-IIB);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35350-III);

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES fonds (H) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35350-IV);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35350-V);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35350-VI);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35350-VII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35350-VIII);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35350-IX);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35350-X);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35350-XII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35350-XIII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35350-XIV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35350-XV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35350-XVI);

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35350-XVII);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35350-A);

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35350-B);

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35350-C);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35350-J).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief van 19 december 2019 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake kinderopvangdossier (griffienr. 166084);

een, van alsvoren, inzake afschrift van het koninklijk besluit d.d. 6 januari 2020 nr. 2019002742, houdende de herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (griffienr. 166113);

een, van alsvoren, inzake afschrift van het koninklijk besluit d.d. 18 december 2019, houdende het verlenen van ontslag aan drs. M. Snel als staatssecretaris van Financiën (griffienr. 166100);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake verslag Europese Raad 12 en 13 december 2019 (griffienr. 166014.01);

een, van alsvoren, inzake Decemberbrief 2019 (griffienr. 166092);

6. Een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Raad Algemene Zaken van 10 december 2019 (griffienr. 165941.01);

een, van alsvoren, inzake werkprogramma CAVV (griffienr. 166114);

een, van alsvoren, inzake Tweede Aanvullend Protocol bij het Algemeen Postverdrag; Genève, 26 september 2019 (griffienr. 166107);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het verslag Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 25 november 2019 (griffienr. 165896.01);

een, van alsvoren, inzake scorekaarten multilaterale organisaties (griffienr. 166093);

een, van alsvoren, inzake Decemberbrief 2019 (griffienr. 166092.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Raad Buitenlandse Zaken Handel van 21 november 2019 (griffienr. 165914.01);

een, van alsvoren, inzake stand van zaken oprichting Invest International (griffienr. 166099);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, inzake melding twee vrouwelijke Syriëgangers in Turkije (griffienr. 166106);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake beleidskader internationaal cultuurbeleid 2021-2024 (griffienr. 166105);

een, van de minister van Justitie en Veiligheid, inzake toestemming verzorgen besloten gesprek over wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf (griffienr. 165598.16);

een, van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, inzake stand van zaken aanpassing wetvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (griffienr. 165292.05);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van decembercirculaires 2019 gemeentefonds en provinciefonds (griffienr. 166072);

een, van alsvoren, inzake uitvoering begroting 2019 BZK en gemeentefonds (griffienr. 166069);

een, van alsvoren, inzake uitvoering begroting 2019 Koninkrijksrelaties (griffienr. 166069.02);

een, van alsvoren, inzake uitvoering begroting 2019 Staten-Generaal (IIA) en overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) (griffienr. 166069.01);

een, van alsvoren, inzake aanbieding 35e voortgangsrapportage Sint Maarten (griffienr. 166091);

een, van alsvoren, inzake renovatie Binnenhof (griffienr. 158269.29);

een, van alsvoren, inzake ProDemos - eerste stappen naar een integraal verbeterplan (griffienr. 165761.01);

een, van de minister voor Milieu en Wonen, inzake afschrift brief Tweede Kamer op interview Ombudsman over Omgevingswet (griffienr. 164662.44);

een, van alsvoren, inzake reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot (griffienr. 166115);

een, van de minister voor Milieu en Wonen en de minister van Economische Zaken en Klimaat, inzake beantwoording schriftelijk overleg Milieuraad 19 december 2019 (griffienr. 166108)'

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het verslag OJCS-Raad 8 en 21 november 2019 (griffienr. 165808.01);

een, van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, inzake Wijziging Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Limburg in verband met toetreding gemeente Heerlen (griffienr. 166080);

een, van de minister van Financiën, inzake toezegging extra uitgaven na Prinsjesdag (griffienr. 166019);

een, van alsvoren, inzake budgettaire verwerking van een compensatie aan het ESM (griffienr. 166017);

een, van alsvoren, inzake verslag van de eurogroep en Ecofin-Raad van 4 en 5 december 2019 te Brussel (griffienr. 165915.02);

een, van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, ten geleide van het verslag Transportraad 2 december 2019 (griffienr. 165973.01);

een, van de minister van Economische Zaken en Klimaat, inzake Begrotingswijzigingen ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2019 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (griffienr. 166071);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Energieraad 4 december 2019 (griffienr. 165840.01);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, ten geleide van het verslag Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november 2019 (griffienr. 165860.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Telecomraad 3 december 2019 (griffienr. 166102);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake informatie over quota in de visserij (griffienr. 166073);

een, van alsvoren, inzake uitstel beantwoording vragen naar aanleiding van CDM-advies Analyse boetes bij overtreding Meststoffenwet (griffienr. 165755.01);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 (griffienr. 166064);

een, van alsvoren, inzake kabinetsaanpak en werkagenda uitvoering (griffienr. 166089);

een, van de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake stand van de uitvoering (griffienr. 166090);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake aanpassing voorwaarden toeslag AOV-gerechtigden via de onderstand (griffienr. 166088);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van een schriftelijk overleg over de voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland en gerelateerde onderwerpen (griffienr. 166111);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake stand van zaken Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (griffienr. 160760.56).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden:

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Bankenresolutie in Nederland; Voorbereiding op mogelijk falen van middelgrote en kleine banken door DNB (griffienr. 166020);

een, van alsvoren, inzake afschrift verzoek om onderzoek naar de structurele beheersorganisatie pgb 2.0 (griffienr. 166025);

een, van de directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, inzake delegatie WTO-conferentie Nur-Sultan, Kazachstan, 8-11 juni 2020 (griffienr. 166101).

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van R.v.d.H., inzake Radargate Herwijnen (griffienr. 165192.23).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving;

een, van A.H. te D., inzake wetsvoorstel Fijnstoftoeslag (griffienr. 165753.15);

een, van J.d.B., inzake alsvoren (griffienr. 165753.17);

een, van B.v.G. te E., inzake heffing fijnstoftoeslag (griffienr. 165753.18);

een, van R.d.W. te P., inzake infrastructuur (griffienr. 165960).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van J.J., inzake spoedwet en verplichtingen Awb / onbehoorlijk bestuur (35347) (griffienr. 165120.07).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

een, van M.D., inzake uitleg medewerker UWV over huidige Wajong (griffienr. 165946.17);

een, van C.A., inzake wetsvoorstel harmonisatie Wajong (35123) (griffienr. 165946.16);

een, van W. v.d. K., inzake Wajong en pgb-problemen (griffienr. 165946.15);

een, van H.N., inzake alsvoren (griffienr. 165946.14);

een, van S.M., inzake pensioenschade en aansprakelijkheidstelling (griffienr. 166027);

een, van T.W., inzake harmonisatie Wajong (griffienr. 165946.18).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.