Verslag van de vergadering van 1 juli 2014 (2013/2014 nr. 36)

Aanvang: 13.35 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet in verband met de digitalisering van de handhaving van veelvoorkomende overtredingen (Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen) (33697);

- het wetsvoorstel Wet houdende verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden (33886).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


De voorzitter:

Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom in de Eerste Kamer. Door het College van Senioren is het verzoek om eerst over de moties, ingediend bij de behandelingen over wetsvoorstellen 33801 en 33161 te stemmen, geaccordeerd. Er kunnen stemverklaringen over de afzonderlijke moties worden afgelegd.