Stemming motieVerslag van de vergadering van 11 november 2014 (2014/2015 nr. 7)

Aanvang: 13.45 uur
Status: gecorrigeerd


Stemming motie Wijziging van de Opiumwet

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt,

te weten:

de motie-Ter Horst c.s. over de instelling van een commissie die de regering moet adviseren over het toekomstige softdrugsbeleid (32842, letter L).

(Zie vergadering van 4 november 2014.)


De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Ter Horst c.s. (32842, letter L).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, 50PLUS en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de OSF ertegen, zodat zij is verworpen.


De fractie van de SGP is afwezig.