Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemming Wet opheffing bedrijfslichamenVerslag van de vergadering van 16 december 2014 (2014/2015 nr. 14)

Aanvang: 14.37 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wet opheffing bedrijfslichamen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen) (33910).

(Zie vergadering van 9 december 2014.)


De voorzitter:

U moet het mij maar niet kwalijk nemen dat ik ook enigszins in de war geraakt ben hierdoor.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


De heer Holdijk (SGP):

Voorzitter. Indien dit wetsvoorstel wordt aanvaard, vervalt daarmee hoofdstuk 2 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en gaat die wet voortaan Wet financiering sociale verzekeringen heten, een wet waarmee de financiering van de Sociaal-Economische Raad (SER) wordt gerealiseerd. Het verdwijnen van de product- en bedrijfschappen en van de Wet op de bedrijfsorganisatie is voor mijn fractie geen reden voor een treurzang of een lijkrede. Te goed herinner ik mij nog hoe ik als jongmens hartgrondig oppositie voerde tegen het Landbouwschap dat bij Koninklijk Besluit van 28 september 2000 werd opgeheven, maar dat in dit wetsvoorstel toch nog weer verschijnt.

Nu een aantal taken van de product- en bedrijfschappen volgens het voorstel bij de centrale overheid zal worden ondergebracht, zie ik, anders dan de mij politiek verwante fractie in de Tweede Kamer, geen reden om tegen dit voorstel te stemmen.


De heer Terpstra (CDA):

Voorzitter. Dank u zeer. Alle technische vragen die met betrekking tot deze stemverklaring in onze fractie leefden, heb ik gelukkig kunnen oplossen voor het oplezen van deze stemverklaring. Het CDA heeft zich samen met de SGP ingespannen om het systeem van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie te handhaven in het belang van de landbouw en daarmee ook in het belang van Nederland. Dat is jammer genoeg niet gelukt, mede door het politieke activisme van een meerderheid in de Tweede Kamer. Dit is een citaat van collega Schaap. Dit jaar is de PBO de facto opgeheven. Het huidige wetsvoorstel zien wij in dit licht als een overlijdensacte voor de PBO.

Daarnaast regelt het wetsvoorstel ook de opbouw van een nieuw systeem. Er wordt een nieuw huis gebouwd. Alle taken in het algemeen belang worden een-op-een overgenomen door het Rijk. Voor de landbouw is dat van levensbelang. Het niet doorgaan van het huidige wetsvoorstel is slecht voor de sector en leidt tot een grote onzekerheid. Op grond hiervan hebben wij besloten om voor het wetsvoorstel te stemmen.

De voorzitter:

Wensen andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Ik stel voor om te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.


Er zijn nu commissievergaderingen. Uiterlijk om 15.30 uur zal de stemmingsbel gaan, een heel lange bel, voor de stemming over de Wet verbod verticale integratie.