Stemming moties Verantwoorde groei melkveehouderijVerslag van de vergadering van 16 december 2014 (2014/2015 nr. 14)

Aanvang: 0.52 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming moties Verantwoorde groei melkveehouderij

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Stemming moties Verantwoorde groei melkveehouderij,

te weten:

de motie-Reuten c.s. over een wijzigingswet betreffende grondgebondenheid (33979, letter G);

de motie-Thissen c.s. over het verplicht stellen van de weidegang (33979, letter H);

de motie-Koffeman c.s. over vaststellen melkveefosfaatreferentie (33979, letter I).

(Zie vergadering van heden.)


De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Reuten c.s. (33979, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, D66, 50PLUS en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Thissen c.s. (33979, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, D66, 50PLUS en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, de PvdA en het CDA ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (33979, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, 50PLUS en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.