Stemming Energie-efficiëntieVerslag van de vergadering van 24 februari 2015 (2014/2015 nr. 21)

Aanvang: 13.39 uur
Status: gecorrigeerd


Stemming Energie-efficiëntie

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (33913).

(Zie vergadering van 10 februari 2015.)


De voorzitter:

Ik heet de minister van Economische Zaken van harte welkom in de Eerste Kamer.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


De heer Reuten (SP):

Voorzitter. Met dit wetsvoorstel wordt een EU-richtlijn geïmplementeerd over te bereiken energiebesparing, zonder vermaledijde kop, doch met het novum van een zijstuk, want een hoofdbestanddeel van de implementatie hangt zachtjes naast dit wetsvoorstel in de vorm van een energieakkoord tussen kabinet, vertegenwoordigers van lagere overheden en een veertigtal private organisaties. De SP-fractie is niet gerust op het daardoor te bereiken energiebesparingsdoel in 2020 en de rapporteurs van de Nationale Energieverkenning 2014 zijn dat evenmin. Maar omdat de leden van mijn fractie niet tegen hetgeen zijn wat nog net wel in het wetsvoorstel staat, steunen wij het knarsetandend.

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, GroenLinks, de SP, D66 en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.


De fracties van PvdD en de OSF zijn afwezig.