Stemming Goedkeuring Associatieovereenkomst MoldaviëVerslag van de vergadering van 7 juli 2015 (2014/2015 nr. 38)

Aanvang: 13.42 uur
Status: gecorrigeerd


Stemming Goedkeuring Associatieovereenkomst Moldavië

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (Trb. 2014, 207) (34114) (34114).

(Zie vergadering van 30 juni 2015.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring .


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mijnheer Kox, mocht u tegelijkertijd een stemverklaring willen afleggen over de associatieovereenkomsten met Oekraïne en Georgië, dan kan dat.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Kox (SP):

Voorzitter. Dat wil ik.

Verdragen bekrachtigen die associatie en integratie nastreven maar de facto confrontatie en verdeeldheid bewerkstelligen, is niet verstandig. Deze Kamer van reflectie zou er daarom wijs aan doen, de besluitvorming aan te houden totdat die verdragen daadwerkelijk kunnen doen wat ze beweren. De minister wilde echter in het debat van geen uitstel weten. Dat betreuren we. Daarom kan de fractie van de SP op dit moment niet instemmen met de ratificatie van deze verdragen met Oekraïne, Georgië en Moldavië.

De voorzitter:

We hebben het nu over de associatieovereenkomst met Moldavië (34114). De stemverklaring van de heer Kox is ook gegaan over de associatieovereenkomsten met Georgië (34115) en Oekraïne (34116).

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, 50PLUS, de OSF en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de SP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.