Behandeling ordevoorstel om op 22 maart 2016 de Algemene financiële beschouwingen te heropenen om een gewijzigde motie-Van Apeldoorn c.s. over de bestrijding van armoede onder kinderen in te kunnen dienen en er dan ook over te stemmenVerslag van de vergadering van 1 maart 2016 (2015/2016 nr. 21)

Aanvang: 13.47 uur
Status: gecorrigeerdBekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heb begrepen dat de heer Van Apeldoorn het woord wenst voor een ordevoorstel.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Apeldoorn (SP):

Voorzitter. Dank u dat ik even het woord mag voeren. De SP-fractie wil graag een eerder aangehouden motie opnieuw indienen. De motie, inzake de bestrijding van armoede onder kinderen in Nederland, werd oorspronkelijk ingediend tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen van 17 november jongstleden. Deze motie willen wij in stemming brengen. Naar ik begrepen heb, zou dat op 22 maart het geval moeten zijn. Dat is het ordevoorstel dat mijn fractie bij dezen wil doen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dat doet u omdat u een kleine wijziging in de motie wilt aanbrengen?


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Apeldoorn (SP):

Ja, het is een lichte wijziging.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Een kleine of een lichte wijziging. Het betekent dus dat u een korte heropening wilt.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Apeldoorn (SP):

Ik wil graag een korte heropening van de beraadslaging.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik leg het voor aan de Kamer. Gehoord de heer Van Apeldoorn, stel ik voor om op 22 maart aanstaande de Algemene Financiële Beschouwingen kort te heropenen, zodat de heer Van Apeldoorn zijn aangehouden motie in gewijzigde vorm kan indienen, dit gelet op het mondeling overleg dat over de motie is gevoerd met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 15 december 2015, in haar bijzijn. De staatssecretaris kan dan het oordeel van de regering op de gewijzigde motie geven, waarna de motie in stemming kan worden gebracht. Als andere fracties nog spreektijd wensen, kan dit in de tussenliggende tijd worden geïnventariseerd. Mocht u daar behoefte aan hebben, dan kunt u dat op de gebruikelijke wijze aangeven.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.