Stemming moties Algemene politieke beschouwingenVerslag van de vergadering van 1 november 2016 (2016/2017 nr. 5)

Aanvang: 23.19 uur
Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Algemene Politieke Beschouwingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota voor het jaar 2017 (34550),

te weten:

de motie-De Graaf c.s. over een europeanisering van door EU-landen bezette zetels in de Veiligheidsraad (34550, letter D);

de motie-Strik c.s. over het vergroten van de arbeidsparticipatie en carrièremogelijkheden voor bepaalde groepen (34550, letter E);

de motie-Schalk c.s. over door belastingdruk onevenredig getroffen belastingplichtigen (34550, letter F);

de motie-Nagel c.s. over het voorkomen van kortingen op de pensioenen in 2017 (34550, letter G).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Er is zojuist een stemmingslijstje rondgedeeld. Daarbij zijn alle moties aan elkaar gehecht, met een nietje. Ik nodig degenen die een stemverklaring willen afleggen uit om dat gelijk over alle moties te doen waarover zij een stemverklaring willen afleggen, zodat we het in één keer afwikkelen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Strik (GroenLinks):

Voorzitter. Ten aanzien van de motie met letter F van het lid Schalk heeft de premier het een en ander opgemerkt over hoe het precies zit. Wij willen daar wel graag onderzoek naar laten doen, want we weten niet precies hoe het zit met wat de indiener van de motie heeft gezegd en wat de premier daarover heeft gezegd. De motie vraagt om onderzoek. Ik zou de heer Schalk graag willen vragen of wij het zo kunnen interpreteren dat het juist gaat om een snelle afbouw van toeslagen en kortingen, waardoor het inkomen niet vooruitgaat in deze situaties. Als wij het zo kunnen interpreteren, kunnen wij de motie steunen.

De voorzitter:

Dit is eigenlijk geen stemverklaring, mevrouw Strik.

Mevrouw Strik (GroenLinks):

Misschien kan de heer Schalk knikken. Dan weet ik ook of het goed is. Hij knikt. Wij kunnen deze motie dus steunen.

De motie met letter G van het lid Nagel kunnen wij niet steunen, omdat wij niet graag kortetermijnmaatregelen willen steunen als wij niet weten wat de langetermijneffecten daarvan zullen zijn.

De voorzitter:

Zijn er nog andere leden die een stemverklaring willen afleggen? Dat is niet het geval.

Ik stel voor, over de moties te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-De Graaf c.s. (34550, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, 50PLUS, de OSF en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdD, de SP en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Strik c.s. (34550, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schalk c.s. (34550, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, de PvdA en D66 ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Nagel c.s. (34550, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, GroenLinks en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mijnheer de minister-president en mijnheer de viceminister-president, we zijn aan het einde van deze Algemene Politieke Beschouwingen gekomen, die tevens de laatste Algemene Politieke Beschouwingen waren in deze kabinetsperiode.

Minister Rutte:

Dat weten we niet!

De voorzitter:

Oké, dan zou het kabinet demissionair zijn. Ik had het over de missionaire kabinetsperiode. Ik dank de minister-president en de leden van het kabinet voor hun aanwezigheid. Ik dank de minister-president ook voor de manier waarop hij het debat heeft gevoerd. Ik wens het kabinet succes bij de afronding van deze kabinetsperiode.

Wat u allen wellicht is ontgaan maar waarvoor ik toch even uw aandacht vraag, is dat wij juist vanwege de bijzondere gebeurtenis dat u hier vandaag voor het laatst als missionair kabinet aanwezig bent bij de Algemene Politieke Beschouwingen, een speciale extra verlichting op het plafond van de Eerste Kamer hebben gezet. Ja, bewondert u dat nu maar. Vervolgens blijft dit ook zo; dat moet u ook goed beseffen. Neem maar een foto; heel goed!