Stemming motie Bekostiging levensbeschouwelijk onderwijsVerslag van de vergadering van 14 februari 2017 (2016/2017 nr. 18)

Aanvang: 13.44 uur

Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming motie Bekostiging levensbeschouwelijk onderwijs

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen,

te weten:

de motie-Bikker c.s. over een daadwerkelijke structurele bekostiging en een overbruggingsregeling (34246, letter C).

(Zie vergadering van 7 februari 2017.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

De stemverklaringen hebben wij al gehad; dat gaan wij niet meer doen. Mijnheer Van Rooijen, uw telefoon gaat weer af. Zet u hem op stil!

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Bikker c.s. (34246, letter C).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, het CDA, GroenLinks, de PvdD, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, de PvdA, 50PLUS en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik schors de vergadering een enkele minuut in afwachting van de heer Taverne en de minister van Buitenlandse Zaken.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.