Verslag van de vergadering van 29 mei 2018 (2017/2018 nr. 31)

Aanvang: 13.38 uur

Status: gecorrigeerd


De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat het volgende lid zich heeft afgemeld:

De Grave, wegens ziekte.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Ingekomen is een brief van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Voorzitter van de Eerste Kamer d.d. 29 mei 2018, houdende het verzoek om vragen over de voorgenomen privatisering van Intravacc door te geleiden aan de minister voor Medische Zorg en Sport. Daartoe heeft de commissie voor VWS een conceptbrief bijgevoegd. Beide brieven liggen in de zaal ter inzage. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met het verzoek van de vaste commissie voor VWS en de brief aan de minister voor Medische Zorg en Sport heeft verenigd.