Stemming motie Samenvoeging Groningen, Haren en Ten BoerVerslag van de vergadering van 10 juli 2018 (2017/2018 nr. 38)

Aanvang: 22.59 uur
Status: gerectificeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming motie Samenvoeging Groningen, Haren en Ten Boer

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer,

te weten:

  • de motie-Ten Hoeve c.s. over de beoordeling van toekomstige herindelingsadviezen (34805, letter E).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


De heer Van Hattem (PVV):

Dank u, voorzitter. De overwegingen van deze motie kunnen wij grotendeels volgen. Het proces richting de herindeling van de gemeente Haren, waarover zojuist de teerling is geworpen, is inderdaad niet al te zorgvuldig verlopen. Maar dan komen we bij het dictum en daarin lezen wij: "... om deze ook in een situatie waar gebrek aan draagvlak bestaat te kunnen verdedigen." Een gebrek aan draagvlak is wat de PVV betreft niet te verdedigen en daarom kunnen wij niet instemmen met deze motie.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Hattem. Zijn er nog anderen die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Ten Hoeve c.s. (34805, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.