Stemming moties Ongewijzigd laten verplicht eigen risicoVerslag van de vergadering van 25 september 2018 (2018/2019 nr. 1)

Aanvang: 14.06 uur

Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemmingen moties Ongewijzigd laten verplicht eigen risico

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021,

te weten:

de motie-Ton van Kesteren c.s. over verlaging en uiteindelijk afschaffing van het wettelijk eigen risico (34929, letter E);

de motie-Nooren c.s. over het voorkomen dat mensen vanuit financiële motieven afzien van noodzakelijke zorg (34929, letter G).

(Zie vergadering van 11 september 2018.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ten Hoeve (OSF):

Voorzitter. Ik mag beide moties samen nemen, neem ik aan.

De voorzitter:

De motie met letter F is ingetrokken.

De heer Ten Hoeve (OSF):

Er is nog een motie.

De voorzitter:

U bedoelt de motie met letter G van mevrouw Nooren. Dat is correct. Ga uw gang.

De heer Ten Hoeve (OSF):

Voorzitter. Ik ben voor een beperkt eigen risico. Zorg kost geld en dat mag ook gemerkt worden. Vandaar dat ik voor de wet heb gestemd en tegen de motie van de heer Van Kesteren zal stemmen.

De motie van mevrouw Nooren is mij sympathiek, maar ik moet zeggen dat ik op dit moment niet zit te wachten op een systeemwijziging. Dat lijkt mij niet opportuun. Ik zal dus toch tegen die motie stemmen. Wat mij van belang lijkt, belangrijker, is dat de ziekenhuiskosten die in rekening worden gebracht bij de patiënten transparanter en vooral ook evenwichtiger worden.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Ten Hoeve. Zijn er nog anderen die een stemverklaring willen afleggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Ton van Kesteren c.s. (34929, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, de OSF en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Nooren c.s. (34929, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, de OSF en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Voordat ik de vergadering ga schorsen, wil ik u nog laten weten dat het vandaag de laatste vergadering is van mevrouw Vos. Dat heeft u gehoord. Maar van mevrouw Vos zal afscheid worden genomen na afloop van de vergadering van 16 oktober aanstaande.

De vergadering wordt van 14.10 uur tot 15.00 uur geschorst.