MededelingenVerslag van de vergadering van 29 januari 2019 (2018/2019 nr. 16)

Aanvang: 13.48 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning heeft in haar vergadering van 22 januari 2019 voorgesteld een derde termijn te houden van de openbare beraadslaging over wetsvoorstel 30874 (R1818), het initiatiefvoorstel-Van der Staaij, Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen. Conform artikel 92, eerste lid Reglement van Orde Eerste Kamer leg ik dit verzoek aan uw Kamer voor en stel voor het gevraagde verlof te verlenen. Kan de Kamer zich met dit voorstel verenigen?

Dat is kennelijk het geval. Ik stel dan ook vast dat dit het geval is en zal op een later moment een datum voor deze beraadslaging vaststellen.