Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemming Aanvullingswet geluid OmgevingswetVerslag van de vergadering van 18 februari 2020 (2019/2020 nr. 21)

Aanvang: 14.04 uur

Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Aanvullingswet geluid Omgevingswet

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet) (35054).

(Zie vergadering van 11 februari 2020.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan gaan we nu over tot de stemmingen. Allereerst stemmen wij over het wetsvoorstel 35054, Aanvullingswet geluid Omgevingswet.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Moonen, gaat uw gang.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Moonen (D66):

Voorzitter. Graag leg ik namens de fractie van D66 een stemverklaring af. In de Aanvullingswet geluid worden er geen verplichte eisen meer gesteld aan maximale geluidsniveaus overdag. Nu zijn er in Nederland bijna 800.000 mensen die nachtdiensten hebben. Denk aan mensen in de zorg of mensen die bij de politie werken. De minister heeft toegezegd dat de effecten van piekgeluiden overdag op de gezondheid expliciet worden meegenomen bij de uitvoering van een motie die hierover in de Tweede Kamer is aangenomen. Hierbij heeft zij ook toegezegd, het onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie over geluidsbelasting overdag te betrekken. Nu de uitvoering van deze toezegging geregeld is, kan de fractie van D66 instemmen met deze Aanvullingswet geluid.

Voorzitter. Staat u mij toe ook iets te zeggen over de motie-Rietkerk?

De voorzitter:

Gaat uw gang.

Mevrouw Moonen (D66):

De motie-Rietkerk steunt onze fractie niet. Omdat we het overleg van IPO en VNG wat op dit moment gaande is willen afwachten, en omdat we er vertrouwen in hebben dat IPO en VNG uitstekend in staat zijn zelf de verantwoordelijkheden toe te delen omtrent geluid bij industrieterreinen van provinciaal belang.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Moonen. Wenst een van de leden nog een stemverklaring af te leggen over de Aanvullingswet geluid Omgevingswet? De heer Crone?


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Crone (PvdA):

Voorzitter, dank u wel. Dit is in het kader van het herstel van mijn heupen, en de stappenteller doet mee. Wij zullen voor de wet stemmen, omdat we daarin een aantal verbeteringen zien. Los van de integrale afweging komen er betere voorzieningen om de landelijke normen, die overeind blijven, te handhaven in de instructieregels, maar ook waar nodig daarvan te kunnen afwijken onder strikte gronden. En omdat de wet ook voorziet in vooruitkijken. Als je een initiatief neemt, moet je al tien jaar vooruitkijken wat de geluidhinder zal zijn. Nu is het pech als de groei van het verkeer of iets anders daarna gebeurt. En we zijn blij dat de minister ook enthousiast is. Want waar hebben we het over als we preventief beleid voeren en we gaan allemaal elektrisch rijden? Dan neemt heel veel geluid af, maar terecht zegt D66 dat piekbelasting van brommers en anderszins de echte hinder is. De minister heeft gelukkig toegezegd dat ze met andere bewindslieden zal toezien op strakkere handhaving op dat punt. Daar hebben wij hoge verwachtingen van.

Het zal u niet verbazen, voorzitter, dat wij tegen de motie zullen stemmen. Niet alleen om de procedurele reden dat we bij een wet die over decentralisatie gaat wachten wat er decentraal wordt gevonden, maar ook omdat inhoudelijk volstrekt niet precies is geformuleerd om welke gebieden het gaat, maar ook niet dat kennelijk alle geluidsbevoegdheden voor deze gebieden naar de provincies gaan. Want zo staat het er: de provincie wordt het bevoegd gezag. Als het alleen een bemiddelende rol wordt, dan kunnen we ons daar iets bij voorstellen, want die kun je op verschillende manieren invullen. Maar het bevoegd gezag gaat nu weg bij de gemeenten, en eigenlijk altijd. En dat was nou net niet de bedoeling van de Omgevingswet.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Crone. Zijn er nog andere leden die over de Aanvullingswet geluid Omgevingswet een stemverklaring willen afleggen? Dat is niet het geval.

Dan stemmen we bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, het CDA, D66, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, FvD, de VVD en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdD en Fractie-Otten ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De fractie van OSF is niet aanwezig.